Han stjal 14 kol­le­ga­ers liv

BT - - NYHEDER -

JULEMASSAKRE in­gen en tan­ke, da de an­sat­te sat­te sig ned for at fejre årets af­slut­ning med et fa­el­les må­l­tid.

Men har­moni­en skul­le snart for­vand­les til et blod­bad.

Ef­ter end­nu et opblus­set ska­en­de­ri imel­lem Sy­ed Fa­rook og nog­le kol­le­ga­er for­lod den ny­gif­te Fa­rook fe­sten uden at med­brin­ge sin jak­ke, der sta­dig hang på sto­len.

Min­dre end ti mi­nut­ter se­ne­re vend­te Sy­ed Fa­rook til­ba­ge. Og nu var han ik­ke ale­ne.

Ik­la­edt sort mi­li­ta­er­ud­styr og si­de om si­de med sin ko­ne og, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, IS-sym­pa­ti­sør Tas­h­fe­en Ma­lik stod Fa­rook plud­se­lig i fest­lo­ka­let.

Beg­ge var be­va­eb­net med hver sin halvau­to­ma­ti­ske ma­skin­pi­stol og en pi­stol.

Og ef­ter godt fi­re mi­nut­ters sky­de­ri lå 14 dø­de og 21 var al­vor­ligt sår­et. Sy­ed Fa­rook og Tas­h­fe­en Ma­lik flyg­te­de i en bil, men de blev fi­re timer dra­ebt i en skud­du­el med po­li­ti­et.

Blandt de dø­de var 52-åri­ge Ni­cho­las Tha­la­si­nos, der hav­de til­ladt sig at va­e­re ue­nig i Fa­rooks syns­punk­ter.

Og i dag sid­der fa­mi­li­er­ne til­ba­ge med hund­re­de­vis af ube­sva­re­de spørgs­mål og en na­er­mest bund­løs sorg.

»Han var en fa­mi­lie­far af he­le hjer­tet. Og han var en tro­en­de, men og­så 100 pro­cent pa­ci­fist,« si­ger Ni­cho­las Tha­la­si­nos’ en­ke Jen­ni­fer Tha­la­si­nos, der i dag be­skri­ver sin mand som en ’mar­tyr for sin tro’.

Før Fa­rook og Ma­lik be­gik de­res ufat­te­li­ge for­bry­del­se, der er USAs va­er­ste af sin slags si­den Newtown­mas­sa­kren (2012), hvor 26 dø­de, af­le­ve­re­de de de­res seks måneder gam­le dat­ter hos Fa­rooks bed­ste­mor. Og iføl­ge FBI for­søg­te de beg­ge at slet­te alt be­vis­ma­te­ri­a­le fra de­res com­pu­te­re og mo­bil­te­le­fo­ner.

FBIs na­est­kom­man­de­ren­de i Los An­ge­les David Bow­dich for­tal­te i af­tes dansk tid, at an­gre­bet på so­ci­al­cen­tret ef­ter­for­skes som en ter­r­or­hand­ling. Po­li­ti­et har tid­li­ge­re af­slø­ret, at Fa­rook hav­de kon­takt til kend­te ter­ror-for­bin­del­ser. Hav­de altid drømt om at bli­ve far Blandt de ef­ter­lad­te er og­så en ba­re ty­ve måneder gam­mel ba­by Sa­van­nah, der nu al­drig vil la­e­re sin far, mil­jø­spe­ci­a­list Ro­bert Adams at ken­de.

»Ro­bert hav­de altid drømt om at bli­ve far. Nu var det en­de­lig sket. Og de sid­ste ty­ve måneder af hans liv, var de bed­ste.« Så­dan lød de i en ud­ta­lel­se fra fa­mi­li­en. Og det bil­le­de af den strå­len­de stol­te far, som fa­mi­li­en har of­fent­lig­gjort, si­ger me­re end tu­sin­de ord.

Mens Ro­bert Adam og Ni­cho­las Tha­la­si­nos beg­ge var gam­le ken­din­ge i sund­heds­for­valt­nin­gen i San Ber­nar­di­no, var der og­så un­ge an­sig­ter blandt de dra­eb­te.

Så­le­des hav­de den 27-åri­ge Si­er­ra Clay­born kun ar­bej­det som sund­heds­in­spek­tør i ot­te måneder. Og hen­des lil­le­sø­ster Ta­sis­hia Clay­born si­ger til den lo­ka­le tv-sta­tion NBC/ KNBC: »Hun var så­dan en smuk per­son. Og jeg tror ik­ke, at ver­den no­gen­sin­de vil ind­se, hvad den gik glip af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.