21-årig ro­ck­er fik liv­s­tid for drab

BT - - NYHEDER -

DOM »Den døm­tes un­ge al­der er ik­ke en for­mil­den­de om­sta­en­dig­hed, da han med åb­ne øj­ne selv har søgt mod det kri­mi­nel­le mil­jø,« sag­de ankla­ger Emil Fol­ker fre­dag i Ret­ten i Na­est­ved. Det vi­ste sig, at ret­ten var enig, og den idøm­te den 21-åri­ge Mar­tin David Lar­sen fa­engsel på liv­s­tid.

Han er dømt for 9. de­cem­ber i 2013 at ha­ve skudt og dra­ebt den 22-åri­ge Edin Fakic som led i en strid mel­lem ro­ck­er­ban­der­ne Ban­di­dos og West­si­de Na­tion.

An­kla­ge­myn­dig­he­den kra­e­ve­de liv­s­tid, da blandt an­det ro­ck­er­re­la­tio­nen er en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed.

»Det må for­modes, at man i mil­jø­et la­der un­ge ma­end, der end­nu ik­ke har stif­tet fa­mi­lie, be­gå de al­vor­lig­ste for­bry­del­ser,« si­ger Emil Fol­ker. Vir­ke­de helt upå­vir­ket Mar­tin David Lar­sen modt­og sin dom med det sam­me smil, som har va­e­ret på hans la­e­ber un­der det me­ste af he­le rets­sa­gen. Han vir­ke­de upå­vir­ket af si­tu­a­tio­nen og smi­le­de og vin­ke­de til til­hø­rer­ne.

Der har ik­ke va­e­ret man­ge til­hø­re­re til de an­dre rets­mø­der i sa­gen, men til doms­af­si­gel­sen var retslo­ka­let fyldt. Cir­ka 30 ven­ner og be­kend­te til den døm­te ro­ck­er hav­de ta­get fri fra ar­bej­de for at støt­te de­res kam­me­rat. Ét ma­skin­pi­stol-skud Dra­bet ske­te med et en­kelt skud fra en Husqvar­na-ma­skin­pi­stol, som ram­te of­fe­ret i ho­ve­d­et ef­ter at va­e­re ble­vet af­fy­ret gen­nem en vin­du­es­ru­de.

Sam­me nat som dra­bet fandt sted, blev mord­våb­net fun­det i en af­bra­endt bil i Kårup Skov. Ved bi­len ind­sam­le­de po­li­ti­et sko­af­tryk, og de af­tryk vi­ste sig se­ne­re at va­e­re iden­ti­ske med så­ler­ne på nog­le sko, der blev fun­det hjem­me hos Mar­tin David Lar­sen.

Der­u­d­over har der va­e­ret en om­fat­ten­de af­lyt­ning af den døm­te, og de sam­ta­ler har og­så va­e­ret be­la­sten­de for for­sva­rer Finn Wal­ter Pe­der­sens for­svar af den un­ge ro­ck­er.

Blandt an­det hø­rer man på af­lyt­nin­gen den døm­te forta­el­le sin ka­e­re­ste, at han har skudt en per­son, og at han modt­og et ’Expect no mer­cy’ma­er­ke af Ban­di­dos på et-års-da­gen for dra­bet, for­di han hav­de ’ud­g­ydt blod for klub­ben’.

Ret­ten vur­de­re­de, at Mar­tin David Lar­sen ik­ke var ale­ne om dra­bet, men at det er sket i for­e­ning med an­dre i Ban­di­dos.

For­sva­ret har an­ket dom­men på ste­det med på­stand om fri­fin­del­se – subsi­di­a­ert med på­stand om mil­de­re straf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.