Her dyr­ker folk mest ju­le­frokost-sex

BT - - NYHEDER -

TA’-SELV-BORD kol­le­ger va­el­ger, når de skal ud­le­ve de­res be­ga­er.

Her er det må­ske over­ra­sken­de nok par­ke­rings­ka­el­dre, der er fa­vo­rit­ten, mens be­sty­rel­ses­lo­ka­ler og op­be­va­rings­rum og­så er po­pu­la­e­re hyr­destunds-ste­der.

15 pro­cent va­el­ger dog det mest vel­kend­te sted på job­bet - nem­lig de­res eget skri­ve­bord - når kol­le­ga­en skal na­er­stu­de­res. Top­le­de­re I øv­rigt på­står un­der­sø­gel­sen, at top­le­der­ne er dem, der er mest til­bø­je­li­ge til at be­nyt­te den løf­te­de stem­ning blandt me­d­ar­bej­der­ne til at få sex.

Un­der­sø­gel­sen er bri­tisk, og hi­sto­ri­en stam­mer fra det ha­e­der­kro­ne­de In­de­pen­dent, så vi va­el­ger at tro, at vi dan­ske­re er an­der­le­des ro­li­ge, tro­fa­ste og i stand til at hol­de os på måt­ten, når vi går til ju­le­frokost. Uan­set fag­grup­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.