Ja, kli­maaf­ta­ler får os til at gø­re no­get godt

BT - - DEBAT -

IDA AUKEN

for­skel. Der er sket et vig­tigt skift i til­gan­gen til kli­ma­top­mø­de­r­ne, som jeg hå­ber kan le­ve­re bed­re re­sul­ta­ter end de fo­re­gå­en­de COP-mø­der. Ved de før­ste 20 kli­ma­top­mø­der har lan­de­ne sid­det og for­søgt at pres­se an­dre til at gø­re me­re, end de al­le­re­de gør, men ved COP-21 mel­der lan­de­ne fri­vil­ligt selv ind med, hvad de helt pra­e­cist vil gø­re. COP-mø­de­r­ne har va­e­ret af­gø­ren­de i for­hold til, at lan­de er be­gyndt at la­ve til­tag for og ind­ta­en­ke ini­ti­a­ti­ver, der gav­ner mil­jø­et. Det er der­for en f orm for tryg­hed for be­folk­nin­ger­ne, at de­res le­de­re gør no­get for at for­bed­re kli­ma­et.

COP-21 GØR EN

at alt, hvad lan­de­ne va­el­ger at gø­re der­hjem­me for kli­ma­et, er ui­gen­nem­ta­enkt, og det er for­di, han ik­ke for­står, hvor­dan man bli­ver nødt til at ska­be kon­kre­te re­sul­ta­ter ud fra de mu­lig­he­der, der er i de en­kel­te lan­de. Lom­borg an­ta­ger altid, at der er man­ge mil­li­ar­der dol­lar, der fly­ver rundt, som man frit kan bru­ge. Men det er der alt­så ik­ke no­get sted i ver­den.

BJØRN LOM­BORG AN­TA­GER,

ik­ke langt fra, at for ek­sem­pel vind er bil­li­ge­re end kul. I Dan­mark er det ek­sem­pel­vis bil­li­ge­re at sa­et­te vind­møl­ler op end at byg­ge et nyt kul­kraftva­erk. Vi po­li­ti­ke­re er jo net­op i gang med at sik­re, at der ik­ke kun for­skes og ud­vik­les ny tek­no­lo­gi, men at den og­så bli­ver ef­ter­s­purgt, så der er no­gen, der kø­ber den i den an­den en­de.

VI ER DES­U­DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.