’ ’

BT - - DEBAT -

Det vir­ker en lil­le smu­le sta­e­digt at hol­de fast i den­ne her ar­bejds­må­de, når det har vist sig ik­ke at vir­ke

og fle­re an­dre le­de­re har net­op an­non­ce­ret, at de vil for­dob­le mid­ler­ne til forsk­ning og in­nova­tion in­den for nye grøn­ne ener­gi­for­mer, der er bil­li­ge­re. Og det er løs­nin­gen, som jeg har ar­gu­men­te­ret for i 10 år. Hvis vi kan fin­de en ny grøn ener­gi­form, der er bil­li­ge­re end fos­si­le bra­end­stof­fer, så er pro­ble­met jo løst. Så i ste­det for at gø­re fos­si­le bra­ends­ler så dy­re, at in­gen vil ha­ve dem, skal vi i ste­det fin­de grøn­ne ener­gikil­der, der er så bil­li­ge, at al­le skif­ter over til dem.

BILL GA­TES, OBA­MA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.