Nej, 20 kli­ma­mø­der har in­tet gjort for kli­ma­et

BT - - DEBAT -

BJØRN LOM­BORG

sam­me stil, som vi har prø­vet i ty­ve år. Nem­lig at gø­re fos­si­le bra­end­stof­fer så dy­re, at in­gen vil ha­ve dem. Det lyk­kes stort set ik­ke. Det er der­for, vi har fejl­et ved de for­ri­ge 20 COP-mø­der. På kli­ma­top­mø­de­r­ne snak­ker al­le om at vil­le ska­e­re CO2. Men når man kom­mer hjem, op­da­ger man, at det er dyrt. Der­for er det me­get bil­li­ge­re at aen­dre op­gø­rel­ser­ne og la­de an­dre ud­le­de CO2 for os – f.eks. blev 40 pct. af EUs re­duk­tio­ner skub­bet ud til Ki­na. Men så­dan­ne til­tag gør lidt el­ler in­tet for kli­ma­et. Så la­en­ge det ko­ster man­ge pen­ge at ska­e­re CO2, så er pro­ble­met me­get sva­ert at lø­se. Så det vir­ker en lil­le smu­le sta­e­digt at hol­de fast i den­ne her ar­bejds­må­de, når det har vist sig ik­ke at vir­ke. Det var okay, at man i 90’er­ne ta­enk­te, at man vil­le se, om det kun­ne lyk­kes, og at man i 00’er­ne ta­enk­te, vi prø­ver li­ge igen, men nu vir­ker det fjol­let at fort­sa­et­te den vej.

VI FORT­SA­ET­TER DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.