De man­ge nej’er skal af­ko­des

For­tolk­nin­gen

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

SERUP HAR SVA­RET

Be­folk­nin­gen sag­de over­be­vi­sen­de ’nej’ til at er­stat­te det dan­ske rets­for­be­hold fra 1993 med en til­valgs­ord­ning. Men det er ik­ke no­get en­ty­digt nej.

Hvor­for? Der er mar­kan­te for­skel­le på folks be­va­eg­grun­de for at stem­me nej. Et nej med bag­grund i En­heds­li­stens ar­gu­men­ta­tion er ik­ke det sam­me som et nej med bag­grund i Dansk Fol­ke­par­tis ar­gu­men­ta­tion. El­ler for den sags skyld Li­be­ral Al­li­an­ce el­ler Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EU. Der kom og­så nej’er fra men­ne­sker, der nor­malt er loy­a­le over­for et ja-par­ti, uan­set hvad man stem­mer om, men gik imod par­ti­linj­en ved fol­ke­af­stem­nin­gen. Hvis po­li­ti­ker­ne - ik­ke mindst stats­mi­ni­ste­ren - skal kom­me godt igen­nem den pro­ces, som ind­le­des på man­dag, så er det vig­tigt at se, hø­re og for­stå al­le nej’er­ne.

Gør stats­mi­ni­ste­ren det? Det ved vi ik­ke end­nu. Vi kan kon­sta­te­re, at på val­gaf­te­nen tol­ke­de han nej’et som et, der ik­ke om­fat­te­de Eu­ro­pol. Der­med ved vi og­så, at der vil bli­ve ar­bej­det for en pa­ral­lelaf­ta­le fra start. Men han men­te og­så, at folk må­ske hav­de stemt på no­get a ndet end det, som de egent­lig blev spurgt om. Det er en mar­kant kon­klu­sion. Den lo­gi­ske kon­se­kvens af den er, at der i prin­cip­pet ik­ke er no­gen af de an­dre spørgs­mål, som man ik­ke kan se på igen. For­ud­sat selv­føl­ge­lig at Løk­ke har ryg­da­ek­ning til det.

Har Løk­ke op­bak­ning? und­ta­gel­ser - og­så end­te på et sam­let nej. Dem skal stats­mi­ni­ste­ren og­så ta­ge høj­de for.

Hvor­dan gør man rent prak­tisk? Der teg­ner sig en ik­ke ube­ty­de­lig for­skel i til­gan­gen til det ar­bej­de, der lig­ger for­u­de nu. Re­ge­rin­gen sty­rer li­ge nu pro­ces­sen, men må­ske vil de øv­ri­ge par­ti­er al­le­re­de i den prak­ti­ske plan­la­eg­ning af for­lø­bet blan­de sig me­re, end Løk­ke kun­ne øn­ske sig. Stats­mi­ni­ste­ren er in­ter­es­se­ret i at få la­vet en hånd­gri­be­lig for­tolk­ning af nej’et, som han så kan om­sa­et­te til en slags dos­mer­sed­del til sig selv og an­dre mi­ni­stre - pri­ma­ert uden­rigs- og ju­stits­mi­ni­stre­ne. Her ude­står bl.a. en af­kla­ring, som ja-par­ti­er­ne for­søg­te at vri­ste ud af nej-par­ti­er­ne i ugen op mod af­stem­nin­gen, nem­lig: Hvad med al­le de retsak­ter, som ik­ke hand­ler om Eu­ro­pol? Det skal der fal­de svar på i de for­hand­lin­ger, som ind­le­des på man­dag. Men nej-par­ti­er­ne har og­så de­res egen dags­or­den, som ik­ke så­dan li­ge la­der sig om­sa­et­te til en dos­mer­sed­del. De vil ha­ve en bre­de­re de­bat om de­mo­kra­ti og om EU-skep­sis. Og her ad­skil­ler En­heds­li­sten sig mar­kant fra DF. For En­heds­li­sten er den de­mo­kra­ti­ske pro­ces og for­ank­ring et af­gø­ren­de pa­ra­me­ter. Det er den og­så for DF, men de øj­ner i hø­je­re grad en mu­lig­hed for at gø­re skep­sis­sen til om­drej­nings­punk­tet. Dis­se me­re ab­strak­te dags­ord­ner kom­mer Løk­ke og­så til at for­hol­de sig til.

Hvor sta­er­kt står re­ge­rin­gen og Løk­ke nu? Det er en sva­ek­ket re­ge­ring og stats­mi­ni­ster. Og man må si­ge, at hvis bå­de Løk­ke og re­ge­rin­gen hav­de stå­et sta­er­ke­re i be­folk­nin­gen for­ud for en fol­ke­af­stem­ning, så kun­ne det ha­ve set an­der­le­des ud. Nu går man fra en svag, men vel­fun­ge­ren­de re­ge­ring til en sva­ge­re, men sik­kert sta­dig vel­fun­ge­ren­de re­ge­ring. Der er dog to af­gø­ren­de for­skel­le: Den ta­et­te ko­or­di­ne­ring med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne op­hør­te, da stem­me­lo­ka­ler­ne luk­ke­de. Og bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten vil gø­re som Pa­tri­ck Swayze i Dir­ty Dan­cing: Skub­be far­mand til si­de med or­de­ne: ’No­bo­dy puts Ba­by in the corner!’

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.