’ ’

BT - - DEBAT -

Den ta­et­te ko­or­di­ne­ring med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne op­hør­te, da stem­me­lo­ka­ler­ne luk­ke­de.

Tjah. Man må i hvert fald kon­sta­te­re, at det er mildt sagt us­a­ed­van­ligt, at me­re end halv­de­len af en re­ge­rings par­la­men­ta­ri­ske grund­lag i re­a­li­te­ten har un­der­kendt re­ge­rin­gens EU-po­li­tik. Ja-par­ti­er­nes sam­le­de an­be­fa­ling og løs­ning er og­så un­der­kendt. Men al­li­ge­vel var det ik­ke en stats­mi­ni­ster med bø­jet nak­ke, der trå­d­te frem for­an pres­sen i Spejlsalen tors­dag af­ten. Det lig­ne­de na­er­mest en mand, der hav­de få­et en virkelig sjov op­ga­ve. Den er i hvert fald van­ske­lig. Det er nem­lig ik­ke nok at til­go­de­se nej­par­ti­er­ne i blå blok. Der­for er det og­så en for sna­e­ver ana­ly­se at kon­klu­de­re, at DF i dag er i den si­tu­a­tion som SF var i ef­ter nej’et i 1992. Løk­ke er nødt til og­så at få sam­let ven­stre­flø­jens nej’er op. Det kra­e­ver en snak med En­heds­li­sten. Li­ge­som det bli­ver in­ter­es­sant at få af­da­ek­ket, hvem der ik­ke kun­ne hol­de si­ne eg­ne ba­stio­ner blandt ja-par­ti­er­ne. Vi kan i hvert fald se på den geo­gra­fi­ske for­de­ling af nej-stem­mer, at bå­de tra­di­tio­nel­le S- og V-høj­bor­ge - med nog­le mar­kan­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.