Und­gå ma­ve­s­mer­ter i ju­len

BT - - SUNDHED -

OVER­FLOD Bru­ne kar­to­f­ler, brun sovs og risa­la­man­de. Der er nok af fri­stel­ser i ju­len, men det er ik­ke dem al­le, der er li­ge go­de for din ma­ve. Isa­er hvis du li­der af ir­ri­ta­bel tarm og vil und­gå at for­va­er­re symp­to­mer som f.eks. op­pu­stet­hed, for­stop­pel­se og di­ar­ré. Fak­tisk er det over­ho­ve­det ik­ke let at ha­ve sart ma­ve, når det er de­cem­ber og sa­e­son for ju­le­froko­ster og an­dre hyg­ge­li­ge sam­men­kom­ster med ri­ge­li­ge ma­eng­der mad. Det forta­el­ler di­a­e­tist ved Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Mette Bor­re:

»Jeg op­le­ver desva­er­re, at der er man­ge, der får fle­re pro­ble­mer, end de ple­jer re­sten af året, for­di ju­lema­den har et højt fedtind­hold og in­de­ba­e­rer man­ge luft­ud­vik­len­de fø­de­va­rer, som f.eks. rug­brød, ae­b­ler, sve­sker og kål,« si­ger hun.

Det er ik­ke kun ind­hol­det på tal­ler­ke­nen, der har be­tyd­ning for, om du – ir­ri­ta­bel tarm el­ler ej – fø­ler dig op­pu­stet el­ler ik­ke kan kom­me af med ju­le­må­l­ti­det igen. Og­så ma­eng­den af mad har ind­fly­del­se på, om du fø­ler trang til at ’slå ma­ve’ på so­fa­en, for­kla­rer pro­fes­sor og for­sker i ma­ve-tarm-syg­dom­me på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Klaus Krogh:

»Hvis man spi­ser for me­get, bli­ver ma­ve­sa­ek­ken og tar­men ud­spilet, så der op­står kval­me og ube­hag. Og i kom­bi­na­tion med, at man spi­ser for me­get fedt, som brem­ser tar­mens ak­ti­vi­tet, kan man få me­get ondt i ma­ven, spe­ci­elt dem med ir­ri­ta­bel tarm,« si­ger han. Fol­ke­syg­dom 800.000 dan­ske­re li­der af ir­ri­ta­bel tarm (IBS). Ty­pisk op­står ma­ve­pro­ble­mer­ne, for­di tarm-ind­hol­det ik­ke bli­ver ført frem mod en­de­tar­men som nor­malt. I ste­det be­va­e­ger det sig ned i tyktar­men, hvor bak­te­ri­er får ma­den til at for­ga­e­re, og der­med op­står smer­ter­ne. Der fin­des gra­der af syg­dom­men, og det er ik­ke al­le, der er li­ge hårdt ramt. For man­ge har den så­kald­te Low Fod map di­a­et, hvor man be­gra­en­ser ind­ta­get af en be­stemt ty­pe kul­hy­dra­ter i ko­sten, vist sig at ned­brin­ge de­res ge­ner. Den kan ba­re va­e­re sva­er at føl­ge i isa­er ju­le­må­ne­der­ne, for­di Hvis man spi­ser for me­get, bli­ver ma­ve­sa­ek­ken og tar­men ud­spilet, så der op­står kval­me og ube­hag. Ir­ri­ta­bel tarm (IBS/Ir­ri­tab­le Bowel Syn­dro­me) er en me­get ud­bredt, ik­ke­liv­stru­en­de ma­ve­tarm-syg­dom. Syg­dom­men kan ik­ke på­vi­ses med blod­prø­ver el­ler biop­si­er (va­evsprø­ve), og der fin­des in­gen hel­bre­den­de me­di­cin. La­e­gen stil­ler di­ag­no­sen ved en ra­ek­ke un­der­sø­gel­ser, hvor han ude­luk­ker an­dre ty­per syg­dom­me som f.eks. lak­to­se­in­to­le­rans, tarm­kra­eft, be­ta­en­del­se i tar­men og cøli­aki (en kro­nisk tarm­syg­dom, hvor ma­dens ind­hold af pro­te­i­net glu­ten ik­ke tå­les). Du skal ha­ve haft symp­to­mer­ne i me­re end tre måneder, før du kan få di­ag­no­sen. Al­min­de­li­ge symp­to­mer på IBS man­ge af de fø­de­va­rer, der for­va­er­rer symp­to­mer­ne, ty­pisk er fast in­ven­tar til en ju­le­frokost. F.eks. den bru­ne sovs, rød­kå­len, tør­ret frugt og de ri­ste­de løg, det kan va­e­re fri­sten­de at ma­e­ske sig i, men som alt­så kan gi­ve ondt i ma­ven. Di­a­e­tist Mette Bor­re an­be­fa­ler dog ik­ke, at man så bli­ver hjem­me, el­ler at man helt la­der va­e­re med at føl­ge di­a­e­ten:

»Jeg har man­ge pa­tien­ter, som si­ger, at de ik­ke or­ker den ty­pe ar­ran­ge­men­ter, for­di de ik­ke ved, hvor­dan de skal for­kla­re an­dre, at de ik­ke spi­ser be­stem­te fø­de­va­rer. Men jeg sy­nes ik­ke, man skal iso­le­re sig selv, det går jo ud over ens so­ci­a­le liv. Så hel­le­re und­la­de de va­er­ste fø­de­va­rer her i ju­len, sma­ge en smu­le på re­sten og så hol­de igen, så man ik­ke spi­ser så me­get. Hvis det er den na­e­re fa­mi­lie, har de må­ske og­så for­stå­el­se for, at man selv ta­ger lidt mad med hjem­me­fra,« si­ger hun.

For at und­gå at over­spi­se rå­der Mette Bor­re til, at man ik­ke ta­ger til ju­le­frokost på en tom ma­ve:

»Mit bed­ste råd er, at man sør­ger for at spi­se lidt hjem­me­fra, så man ik­ke en­der med at ta­ge fi­re gan­ge risa­la­man­de. Så er man na­e­sten sik­ker på at op­le­ve op­pu­stet­hed,« si­ger hun.

Kom­mer man al­li­ge­vel til at spi­se for me­get og for fed mad, er der dog fle­re ting, men kan gø­re. Iføl­ge pro­fes­sor Klaus Krogh er den bed­ste me­di­cin, at man i ste­det for at smi­de sig på so­fa­en og se tv, går en tur med fa­mi­li­en. Det sa­et­ter nem­lig gang i tar­mens be­va­e­gel­ser, så man mind­sker si­ne smer­ter.

Al­ter­na­tivt kan en mag­nesia-pil­le mod for­stop­pel­se og­så va­e­re løs­nin­gen. Fø­lel­sen af ik­ke at va­e­re ’udtømt’ på toilet­tet Tøm­mer tar­men min­dre end tre gan­ge om ugen el­ler me­re end tre gan­ge om da­gen. Akut tar­m­udtøm­ning. Løs el­ler van­dig af­fø­ring. Spa­endt/ud­spilet ma­ve. Tre ty­per IBS IBS-C: For­stop­pel­se er den pri­ma­e­re af­fø­rings­form. IBS-D: Di­ar­ré er den pri­ma­e­re af­fø­rings­form. IBS-M: Af­fø­rin­gen veks­ler mel­lem for­stop­pel­se og di­ar­ré.

Kil­de: ’Low Fod­map di­et-gi­ver ro i ma­ven’ (for­la­get Muus­mann).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.