SIG SKÅL FA­ER­RE GAN­GE

BT - - SUNDHED -

BT PLUS

Drik vand. Det skyl­ler sy­ren i ma­ve­sa­ek­ken ud og mod­vir­ker sam­ti­dig for­stop­pel­se og gas i tar­men. Det skyl­des, at det kom­pen­se­rer for af­fø­ring med lavt van­dind­hold, som ju­lemad ty­pisk re­sul­te­rer i. Drik om­kring to li­ter vand pr. dag. Og husk så på, at vand des­u­den kan mod­vir­ke even­tu­el­le tøm­mer­ma­end. På fin­der du end­nu fle­re gu­i­der til et sun­de­re liv – gå ind på

I ste­det for at smi­de dig på so­fa­en, når du har nydt et so­lidt ju­le­må­l­tid, kan det va­e­re en god idé at gå en tur. Det øger nem­lig tar­mens be­va­e­gel­ser og kan va­e­re et ef­fek­tivt mid­del mod for­stop­pel­se. Selv små gå­tu­re el­ler gang i højt tem­po kan hja­el­pe mod ma­ve­s­mer­ter.

For me­get al­ko­hol kan gi­ve dår­lig ma­ve, sa­er­ligt i form af di­ar­ré. Det kan en­ten skyl­des ir­ri­ta­tion af ma­ve­sa­ek­kens slim­hin­der el­ler øget ma­ve­sy­re­pro­duk­tion. Sørg der­for for at be­gra­en­se dit al­ko­ho­lind­tag, hvis du vil und­gå de ube­ha­ge­li­ge symp­to­mer. Li­der du af ir­ri­ta­bel tarm, skal du va­e­re op­ma­er­k­som på, at vis­se ty­per al­ko­hol kan for­va­er­re di­ne symp­to­mer. F.eks. al­ko­hol, der er til­sat ae­b­les­aft (ci­der) el­ler spe­ci­aløl til­sat frugts­aft. Og­så rom og sø­de vi­ne bør du hol­de dig fra. Der er in­gen un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, at al­ko­hol er ska­de­ligt for el­ler for­va­er­rer IBS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.