SKA­ER FED­TET FRA

BT - - SUNDHED -

Risa­la­man­de, fed sovs, and og fla­e­ske­s­teg kan hur­tigt få din ma­ve på over­ar­bej­de i form af dår­lig for­dø­jel­se, øget ma­ve­sy­re-pro­duk­tion og ube­hag i det he­le ta­get. Sa­er­ligt hvis du er ramt af ir­ri­ta­bel tarm, vil du op­le­ve ma­ve­s­mer­ter. Fed mad, som f.eks. fla­e­ske­s­teg, kan nem­lig på­vir­ke be­va­e­gel­sen i den øver­ste del af ma­ve-tarm­ka­na­len, så man for­va­er­rer symp­to­mer­ne. Des­u­den kan man op­le­ve pro­ble­mer med at for­dø­je ma­den på grund af mang­len­de til­ba­ge­løb af gal­de. Får man ik­ke gal­desal­te til tyktar­men, kan det gi­ve di­ar­ré. Prøv der­for så vidt mu­ligt at spi­se min­dre po­r­tio­ner og spi­se lang­somt, så du ik­ke over­spi­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.