10 dyr og plan­ter på ny

EU har ved­ta­get en li­ste over in­va­si­ve ar­ter, som helst skal ud­ryd­des helt

BT - - NYHEDER -

SKA­DE­LI­GE INDFLYTTERE Va­skeb­jørn, sump­ba­e­ver, sig­nal­krebs, gul ka­em­pe­kal­la og hår­frug­tet bjør­ne­klo. Det er dy­re- og plan­tear­ter, der i dag kan op­le­ves i den dan­ske na­tur el­ler i ha­ver­ne. Men som fra na­e­ste år skal be­ka­em­pes og helst ud­ryd­des helt. I alt ti dy­re- og plan­tear­ter op­tra­e­der på en ny li­ste over dyr og plan­ter, som al­le EU-lan­de frem­over er for­plig­tet til at hol­de Eu­ro­pa fri for.

Li­sten blev ved­ta­get i EU i går. I alt er der 37 ar­ter på li­sten. Her­af fin­des de ti i Dan­mark.

For al­le 37 ar­ter ga­el­der det, at de ik­ke hø­rer hjem­me i Eu­ro­pa, og de kan gø­re stor ska­de på den op­rin­de­li­ge eu­ro­pa­ei­ske na­tur og øko­no­mi. Det bli­ver sam­ti­dig og­så for­budt at hand­le med dis­se sort­lis­te­de ar­ter.

»Vi bru­ger enor­me be­løb på at be­ka­em­pe in­va­si­ve ar­ter i de en­kel­te lan­de. De øde­la­eg­ger vo­res na­tur, og de tru­er sto­re øko­no­mi­ske in­ter­es­ser,« si­ger mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen (V) . De tru­er sto­re øko­no­mi­ske in­ter­es­ser

»Der­for skal vi gå sam­men i EU om en fa­el­les ind­sats og fa­el­les reg­ler, så der er stør­re chan­ce for at få has på dem.«

EU vur­de­rer, at der bru­ges 90 mil­li­ar­der kro­ner år­ligt på at be­ka­em­pe in­va­si­ve ar­ter i EU. Sam­ar­bej­det mel­lem lan­de­ne er vig­tigt.

»For os er det vig­tigt, at de i Sy­d­eu­ro­pa be­ka­em­per den asi­a­ti­ske hveps. Kom­mer den til Dan­mark, kan den ud­s­let­te dan­ske bi­er, for­hin­dre be­støv­ning og true gart­ne­ri­er­ne,« si­ger Eva Kjer Han­sen.

Dan­mark er og­så af­ha­en­gig af, at eng­la­en­der­ne og ita­li­e­ner­ne for­hin­drer det grå egern i at nå Dan­mark.

Her kan de grå eger­n­fa­e­tre let ud­ryd­de det rø­de egern og på­fø­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.