Dansk­he­dens for­sva­rer

BT - - NAVNE -

50 ÅR I MOR­GEN Før­ste gang, man mø­der Ma­rie Krarup (DF), kan man bli­ve en anel­se for­s­kra­ek­ket. For hun har tra­ek og ta­ler og be­va­e­ger sig på en må­de, som ik­ke ef­ter­la­der no­gen tvivl om sla­egtska­bet med fa­de­ren, tid­li­ge­re sognepraest i Se­em og fol­ke­tings­med­lem for Dansk Fol­ke­par­ti Sø­ren Krarup. Som sin far har hun en ve­l­ud­vik­let ev­ne til at ser­ve­re ukor­rek­te syns­punk­ter på upo­pu­la­e­re tids­punk­ter. Blandt de me­re op­sigtsva­ek­ken­de var hen­des be­skri­vel­se af mø­det med de lo­ka­le skik­ke i New Ze­aland ef­ter et be­søg med Fol­ke­tin­gets For­svar­s­ud­valg.

»Vi blev mod­ta­get med et ma­o­ri­dan­se­ri­tu­al med en halv­nø­gen mand i basts­kørt, der råb­te og skreg på ma­o­ri. Han ud­før­te ma­er­ke­li­ge ri­tu­a­ler og rak­te tun­ge, mens vi så til,« skrev hun på sin blog i Ber­ling­s­ke.

Men va­er­re end man­den i basts­kørt var mø­det med søof­fi­ce­rer, der gned na­e­se med ga­ester­ne:

»Jeg skal hil­se og si­ge, at man fø­ler sig som en idi­ot, når man tvin­ges til at gni­de na­e­se med ti europaeisk ud­se­en­de søof­fi­ce­rer,« skrev Ma­rie Krarup. Man­ge, bå­de i Dan­mark og New Ze­aland, blev for­ar­ge­de, og det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem Tri­ne Bramsen op­for­dre­de hen­de til at for­la­de for­svar­s­ud­val­get. Ma­rie Krarup med­del­te, at hun ik­ke kun­ne drøm­me om at gi­ve en und­skyld­ning. En an­den kvin­de­lig kol­le­ga, Me­re­te Ri­isa­ger fra Li­be­ral Al­li­an­ce, men­te i mod­sa­et­ning til Tri­ne Bramsen, at Ma­rie Krarup skul­le an­er­ken­des for sit mod til at si­ge tin­ge­ne, som hun op­fat­ter dem.

»Ma­rie Krarup har en an­den op­fat­tel­se af be­gre­bet kul­tur, end langt de fle­ste me­nings­dan­ne­re i Dan­mark har, og der­for chras­her hun fuld­sta­en­dig med he­le det bed­re bor­ger­skab,« lød det. En­ga­ge­ret gym­na­si­ela­e­rer Må­ske er det au­ten­ti­ci­te­ten, som gjor­de Ma­rie Krarup til en dyg­tig gym­na­si­ela­e­rer. Hun er sa­er­de­les ve­lud­dan­net, med en kan­di­da­tek­sa­men i rus­sisk, hun er sprog­of­fi­cer, og sam­funds­fag er sup­ple­ret med si­de­fag i øko­no­mi og re­li­gion. Hun har haft for­skel­li­ge job, blandt an­det som re­ser­veof­fi­cer, fuld­ma­eg­tig i et mi­ni­ste­ri­um, diplo­mat (as­si­ste­ren­de for­svar­sat­ta­ché i Moskva med rang af ma­jor), ana­ly­ti­ker, gym­na­si­ela­e­rer og nu po­li­ti­ker. Men spør­ger man, hvad hun hol­der mest af, er det job­bet som gym­na­si­ela­e­rer, hun na­ev­ner.

»At frem­stil­le kom­pli­ce­re­de sam­men­ha­en­ge for­stå­e­ligt og at la­e­re me­re er det bed­ste i ver­den,« si­ger hun.

Iføl­ge hen­des chef på Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um Pe­ter Kuhl­man var hen­des ele­ver gla­de for hen­de.

»Hun er en dyg­tig og en­ga­ge­ret la­e­rer med en høj grad af au­to­ri­tet i un­der­vis­nin­gen. Jeg har al­drig mod­ta­get en kla­ge, og hun er me­re facetteret, end hun for ti­den op­tra­e­der i me­di­er­ne,« sag­de rek­to­ren, mens ma­o­ri-be­ma­er­k­nin­ger­ne fik sar­te sja­e­le til at skvul­pe. Og skul­le hun ik­ke bli­ve gen­valgt, er det job­bet som gym­na­si­ela­e­rer, hun vil til­ba­ge til. Fa­nen og far kald­te Når hun al­li­ge­vel valg­te at for­la­de un­der­vis­nin­gen for at gå ind i po­li­tik, skal for­kla­rin­gen fin­des i hen­des fa­mi­lie med dens sta­er­ke sam­men­hold. Da hen­des far for­lod Fol­ke­tin­get i 2011, bad han si­ne fi­re døtre om at er­stat­te ham. Ma­rie Krarup var den af døtre­ne, der hav­de prak­tisk mu­lig­hed for det.

»Jeg er født i en fa­mi­lie, hvor man skal hand­le, når det er nød­ven­digt,« for­kla­rer hun. Hun me­ner, at Danmarks fri­hed er tru­et af is­lam, EU og ’kul­tu­rel sel­vop­gi­vel­se’ – i den na­evn­te ra­ek­ke­føl­ge. Hun stil­ler ger­ne op til tv-du­el­ler, og­så når hun er i klart min­dre­tal. For­svar­spo­li­tik­ken er en vig­tig del af mis­sio­nen, men det er de sto­re linjer og per­spek­ti­ver, der dri­ver hen­de.

Hun er gift med Ja­cob So­el­berg, der ar­bej­der med mar­keds­fø­ring af mu­si­ke­re og or­ke­stre, pri­ma­ert i den klas­si­ske mu­sik­ver­den. Hun har to voks­ne børn fra sit før­ste ae­g­te­skab og er i fri­ti­den en ivrig ro­er sam­men med sin mand og sit ro­mand­skab. Ma­rie Krarup var med til at vin­de sølv i DM i ti ki­lo­me­ter ro­ning i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.