Løs­ning fra VW

BT - - BILER -

DI­E­SEL­GA­TE Det er kom­pli­ce­ret. Bå­de pro­ble­met og løs­nin­gen af ‘Di­e­sel­ga­te’. Skan­da­len, hvor Volkswa­gen blev ta­get i be­vidst at fi­f­le med for­brugs­tal­le­ne på di­e­sel­mo­to­rer. Ty­sker­ne krøb straks til kor­set og in­drøm­me­de alt, hvor­ef­ter de lo­ve­de at kom­me med en løs­ning. Det var i slut­nin­gen af sep­tem­ber. Her to måneder ef­ter skan­da­len brød ud, har Volkswa­gen pra­e­sen­te­ret en løs­ning for de ty­ske myn­dig­he­der, og når de god­ken­der den, vil dan­ske kun­der i star­ten af 2016 kun­ne se frem til et kort va­er­k­steds­vi­sit og en bil, der der­ef­ter le­ver op til kra­ve­ne. SE­NE­STE NYT

Det er bå­de Volkswa­gens 1,2 TDI, 1,6 TDI og 2,0 TDI mo­to­rer, den har va­e­ret gal med. Mens ty­sker­ne end­nu ik­ke er klar med en løs­ning til 1,2 TDI mo­to­ren, så har de en løs­ning til de to an­dre og langt me­re ud­bred­te mo­to­rer.

På bi­ler med den be­rør­te 1,6 TDI­mo­tor skal bi­len bå­de ha­ve en me­ka­nisk til­fø­jel­se og en softwa­re­op­da­te­ring. Den me­ka­ni­ske til­fø­jel­se er et må­le­git­ter i indsug­nin­gen, der gør det let­te­re for mo­to­ren at be­stem­me luft­gen­nem­strøm­nin­gen me­re pra­e­cist, og der­med re­gu­le­re for­bra­en­din­gen i mo­to­ren me­re op­ti­malt. Den sam­le­de op­da­te­ring og mon­te­ring af må­le­net­tet skul­le iføl­ge Volkswa­gen ik­ke ta­ge me­re end en ti­me. På 2,0 TDI mo­to­ren skul­le det va­e­re nok med en softwa­re­op­da­te­ring. En ope­ra­tion,der be­gra­en­ser sig til om­kring 30 mi­nut­ter.

Den tek­no­lo­gi­ske land­vin­ding skul­le gø­re mo­to­ren i stand til at be­va­re sin ydel­se og sam­ti­dig le­ve op til de ud­led­nings- og emis­sions­krav, som ejer­ne op­rin­de­ligt blev lo­vet. Volkswa­gen har dog ik­ke ud­ført tests på al­le de be­rør­te mo­del­ler og mo­tor­va­ri­an­ter, og før de har gjort det, tør de ik­ke love, at in­gen vil op­le­ve aen­dret ydel­se. Er din bil be­rørt? Når til­ta­gen­de er en­de­ligt god­kendt af de ty­ske myn­dig­he­der, skal Volkswa­gen tra­e­ne de­res ser­vi­ce­per­so­na­le i at ud­fø­re ope­ra­tio­nen, og der­ef­ter vil de be­gyn­de at til­ba­ge­kal­de bi­ler­ne til op­da­te­rin­gen. Volkswa­gen for­moder, at de al­le­re­de i ja­nu­ar 2016 kan be­gyn­de at op­da­te­re de før­ste bi­ler. Ty­sker­ne for­ven­ter at ud­fø­re op­da­te­rin­ger lø­ben­de hen over ka­len­der­å­ret 2016.

Er du i tvivl, om din bil er be­rørt, så kan du gå ind på vw­di­e­se­l­in­fo. dk og ind­ta­ste din bils stelnum­mer. Så får du straks svar på, om din bil er be­rørt af Di­e­sel­ga­te. Det sam­me ga­el­der eje­re af Sko­da-, Se­at- el­ler Au­di-mo­del­ler, der er be­rørt. De vil bli­ve til­ba­ge­kaldt og få ud­ført sam­me op­da­te­rin­ger, så snart ser­vi­ce­per­so­na­let er klar til at ud­fø­re re­pa­ra­tio­nen.

I mod­sa­et­ning til i USA skal de eu­ro­pa­ei­ske VW-eje­re ik­ke for­ven­te en øko­no­misk kom­pen­sa­tion. Men re­pa­ra­tion og op­da­te­ring bli­ver na­tur­lig­vis ud­ført på Volkswa­gens reg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.