Uskyld­sta­bet

BT - - SUPERLIGA -

DANSK FOD­BOLD SER ud til at va­e­re ramt af sin største mat­ch­fixings­kan­da­le til da­to. Da en grup­pe ty­ske kri­mi­nel­le i går in­drøm­me­de, at man via en dansk mel­lem­mand hav­de be­stuk­ket mindst én spil­ler i FC Vestsja­el­land til at sør­ge for at ta­be hol­dets kam­pe mod FCK og Es­b­jerg i sid­ste sa­e­son, var det det ul­ti­ma­ti­ve tab af uskyld i dansk fod­bold.

Og selv­føl­ge­lig måt­te det kom­me, og al­le der ik­ke tro­e­de det vil­le kom­me har va­e­ret ham­ren­de nai­ve. Det ser alt­så ud til at vi­se sig, at det ik­ke er en vac­ci­ne mod mat­ch­fixing, at Dan­mark ge­ne­relt er et af ver­dens mindst kor­rup­te lan­de. Og hav­de nog­le den tan­ke, at for­sø­ge­ne på mat­ch­fixing vil­le bli­ve ud­ført på la­ve­re ni­veau med rin­ge­re be­vå­gen­hed, så sy­nes den og­så slå­et ef­fek­tivt ned nu.

Skan­da­len om­kring FC Vestsja­el­land har ud­spil­let sig på di­rek­te tv og for­an tu­sin­der af til­sku­e­re og tv-se­e­re. Hvis for­bry­der­ban­den i Tys­kland ta­ler sandt, har der på FC Vestsja­el­lands mand­skab lø­bet mindst én spil­ler rundt som mod at mod­ta­ge en lil­le halv mil­li­on kro­ner har ar­bej­det for, at hans eget hold skul­le ta­be.

Mat­ch­fixing er den største trus­sel mod fodbolden helt ge­ne­relt. Spil­let er in­tet va­erd, hvis vi som of­fent­lig­hed ik­ke kan tro på, at det er en re­gu­la­er kamp, vi kig­ger på. Jeg hør­te for nog­le år si­den den ca­na­di­ske jour­na­list Declan Hill, der har for­sket i mat­ch­fixing i åre­vis forta­el­le, hvor­dan he­le liga­er i ik­ke mindst Sy­døst­a­si­en var fuld­sta­en­dig øde­lagt af den mang­len­de tro­va­er­dig­hed om­kring, hvad der fo­re­gik.

Han for­kla­re­de og­så, hvor re­la­tivt let det er at fixe en kamp, hvis du har fat i nøg­le­ak­tø­rer som må­l­mand el­ler for­svars­spil­le­re, og hvor sva­ert det kan va­e­re for det ut­ra­e­ne­de øje at få øje på fixet.

Jeg tal­te i går med en cen­tral ak­tør i kam­pen mel­lem Vestsja­el­land og Es­b­jerg, som ik­ke lag­de ma­er­ke til no­get sa­er­ligt. Jeg lag­de hel­ler ik­ke selv ma­er­ke til no­get i de to kam­pe sid­ste sa­e­son og kan ef­ter at ha­ve gen­set må­le­ne fra kam­pe­ne ik­ke si­ge, at der ba­re fo­re­går ting, der ser vildt kri­mi­nelt ud. Ja, der er fejl her og der, men det er der i fod­bold.

Jeg tror sta­dig ik­ke, at vi, når vi nu kig­ger på Su­per­liga­en i en we­e­kend som den­ne, ser på en kor­rum­pe­ret liga. Jeg an­ta­ger sta­dig, at der er grund til at ha­ve stor til­lid til mora­len hos spil­ler­ne i den dan­ske liga.

Men selv­føl­ge­lig skal den­ne sag un­der­sø­ges me­get dy­be­re. Og selv­føl­ge­lig skal vi al­le va­e­re os be­vidst, at der po­ten­ti­elt er så sto­re pen­ge at vin­de på at sny­de, at der vil va­e­re sva­ge sja­e­le der­u­de, som la­der sig fri­ste.

I går var en sør­ge­lig dag for dansk fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.