Ene­gang

BT - - SUPERLIGA -

SELV­STA­EN­DIG­HED i lom­men på klub­ber­nes ne­me­sis, Spil­ler­for­e­nin­gen, og for­di uni­o­nen i af­ta­len har skre­vet un­der på ik­ke at ta­ge par­ti i frem­ti­di­ge tvi­ster og kon­flik­ter mel­lem net­op Spil­ler­for­e­nin­gen og Di­vi­sions­for­e­nin­gen.

»Det er uac­cep­ta­belt, og det skal der fin­des en løs­ning på. Den løs­ning er at sik­re vo­res sport­s­li­ge og er­hvervs­ma­es­si­ge grund­pil­ler. Det bli­ver vi nødt til, når der fin­des så­dan en pas­sa­ge,« har Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thom­sen, tid­li­ge­re sagt til BT.

End­da så uac­cep­ta­belt, at klub­ber­ne med det sam­me star­te­de ar­bej­det for selv­sta­en­dig­hed. Og ar­bej­det har fart på.

Al­le­re­de i for­ri­ge we­e­kend kom den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion, da der på DBUs be­sty­rel­ses­se­mi­nar blev ned­sat en ar­bejds­grup­pe, der skal ar­bej­de hen imod en mag­tover­dra­gel­se til klub­ber­ne, så de over­ta­ger drif­ten af Su­per­liga­en, 1. og 2. di­vi­sion.

Nyhe­den blev me­get be­ha­en­digt ser­ve­ret un­der over­skrif­ten ’DBUs be­sty­rel­se vil styr­ke sam­men­ha­engs­kraft og stra­te­gisk fo­kus’. Men vir­ke­lig­he­den er en smu­le me­re nu­an­ce­ret. Så me­get som mu­ligt Ar­bejds­grup­pen, der be­står af 12 mand med en for­mand ud­pe­get af Di­vi­sions­for­e­nin­gen, ar­bej­der hen imod en hur­tig af­kla­ring. Al­le­re­de i star­ten af fe­bru­ar skal et op­la­eg lig­ge klar i DBUs For­ret­nings­ud­valg.

BTs kil­der forta­el­ler, at klub­ber­ne vil gå langt for at få så me­get selv­sta­en­dig­hed som over­ho­ve­det mu­ligt. DBU-le­del­sens age­ren om­kring lands­holds­af­ta­len har over­be­vist dem om, at de nu selv skal ha­ve hånd i han­ke med alt fra tur­ne­rings­struk­tur, over li­cen­ser og kon­trak­ter til me­die- og sponsor­ret­tig­he­der. Og ger­ne end­nu me­re.

En­der klub­ber­ne, som me­get ty­der på, med at få de­res vil­je, vil det dan­ske fod­bold­land­skab va­e­re aen­dret og med ét lig­ne det, der fin­des i blandt an­det Østrig og Eng­land.

Hos sidst­na­evn­te er Pre­mi­er Le­ague i høj grad sty­ret af klub­ber­ne selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.