Den nye she­rif skal ha­ve me­tal

BT - - SUPERLIGA -

uden pro­ble­mer, el­ler om spil­ler­ne fo­re­ta­ger sig nog­le ting, som jeg ik­ke sy­nes, de skul­le gø­re.« Ved tid­li­ge­re slut­run­der har det skabt pro­ble­mer, at sport­s­chef Ul­rik Wil­bek har for­talt me­di­er­ne om in­ter­ne ting som tak­tik og syg­dom, som land­stra­e­ne­ren ik­ke øn­ske­de, at of­fent­lig­he­den skul­le ken­de til. Du har al­le­re­de for­kla­ret Wil­bek, at du ik­ke to­le­re­rer den slags un­der slut­run­den. »Nej, det har jeg ik­ke. Jeg reg­ner med, at det er en selv­føl­ge.« I har stor respekt for Ul­rik Wil­be­ks kar­ri­e­re som tra­e­ner, men selv om han er je­res chef og vil va­e­re til ste­de un­der VM, så har du og din as­si­stent Sø­ren Her­skind på in­gen må­de be­hov for at få hånd­bol­din­put fra Wil­bek. I vil fak­tisk helst pas­se jer selv. »Nej… Ik­ke umid­del­bart. Jeg vil si­ge det så­dan, at hvis vi fø­ler, vi har be­hov for hja­elp, så skal vi nok selv spør­ge. Og hvis vi fø­ler det, så vil Ul­rik va­e­re den mest op­lag­te at gå til.« Her­rer­ne har Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din, men du mang­ler en ver­dens­stjer­ne på kvin­delands­hol­det, og det be­kym­rer dig. »Jeg vil ik­ke si­ge, det be­kym­rer mig. Men det ae­r­grer mig, at man ik­ke på da­mesi­den har va­e­ret i stand til at pro­du­ce­re nog­le sto­re stjer­ner. Og det skal vi ha­ve gjort no­get ved. Vi skal kig­ge på, hvor­dan vi gri­ber det an på ung­doms­si­den. De bli­ver jo ik­ke først stjer­ner, når de er se­ni­or. Det er no­get, de skal la­e­re tid­li­ge­re. Vi skal se på, hvor­dan vi ud­ta­ger spil­le­re til ung­domslands­hol­de­ne. Er der an­dre ty­per, vi kan kig­ge på? Hvor­dan tra­e­ner vi dem, og hvil­ket fo­kus har vi? I al­le klub­ber i dag spil­ler de for at vin­de - ik­ke for at ud­vik­le. Selv helt ned i U10ra­ek­ken. Så kan det godt va­e­re, man skub­ber det at vin­de ind un­der ’ud­vik­ling’. Men den kø­ber jeg ik­ke. Jeg sy­nes, det er fuld­sta­en­dig hyste­risk.« Hvis du ik­ke ev­ner at løf­te lands­hol­det re­sul­tat­ma­es­sigt i for­hold til sid­ste års ot­ten­de­plads ved EM, vil du over­ve­je at tra­ek­ke dig som land­stra­e­ner. »Nej… Ik­ke ef­ter den før­ste slut­run­de. Det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig.« Du har – før du blev land­stra­e­ner – va­e­ret ir­ri­te­ret over, at spil­ler­ne gik me­re op i at la­e­se ar­tik­ler om sig selv end i at spil­le hånd­bold un­der slut­run­der­ne, og det er ho­ved­år­sa­gen til, at du har ind­s­kra­en­ket me­di­er­nes ad­gang til spil­ler­ne un­der det­te VM. »Nej, for det ved jeg ik­ke, om de har gjort. Det vil­le va­e­re en på­stand fra min si­de, for det ved jeg ik­ke no­get om. Men fo­kus i for­hold til, hvad det er, man la­ver, når man er af­sted til et VM, og hvad man bru­ger me­get tid på, det har helt sik­kert va­e­ret en af år­sa­ger­ne til, at vi og­så har gjort til­ga­en­ge­lig­he­den lidt min­dre.« Du ved godt, at du gam­b­ler med hold-ets po­pu­la­ri­tet, når du luk­ker me­re ned for pres­sens mu­lig­he­der for at ta­le med spil­ler­ne, men du tør sim­pelt­hen ik­ke an­det, for­di du el­lers er ban­ge for, at der går re­a­li­tys­how i den for spil­ler­ne un­der VM. »Naaarjh… Bå­de og vil jeg si­ge… Men igen så hand­ler det om, at man skal ha­ve fuld fo­kus på det, man er der for. Og det er at spil­le et VM. Til ti­der tror jeg og­så, det har fyldt me­get hos her­rer­ne, og jeg tror og­så, du må­ske vil se en til­ba­ge­truk­ket stil dér på sigt. Jeg tror, det hand­ler om, at jour­na­li­ster­ne har få­et rig­tig me­get ad­gang til beg­ge hånd­bold­lands­hold, og det er ved at ta­ge over­hånd. Nu tra­ek­ker vi det så lidt til­ba­ge, og så kan det va­e­re, vi kan slip­pe det igen på et se­ne­re tids­punkt, når vi fø­ler, der er kon­trol over det igen. Men som jeg ser det, har der va­e­ret for me­get fo­kus på, at man skul­le plea­se jour­na­li­ster og me­di­er i for­hold til, at man var til en slut­run­de for at vin­de hånd­bold­kam­pe. Fle­re snak­ker i hånd­bold­mil­jø­et om, at du må va­e­re ble­vet lo­vet no­get af Ul­rik Wil­bek – for­ment­ligt job­bet som land­stra­e­ner for her­rer­ne på et tids­punkt – for el­lers hav­de du al­drig sagt ja til at va­e­re da­meland­stra­e­ner. Men du me­ner, at de men­ne­sker en­ten er mis­un­de­li­ge el­ler har et ar­ro­gant syn på da­me­hånd­bold? »Ja til den sid­ste del. En­ten er de mis­un­de­li­ge el­ler stupi­de – el­ler stupi­de er må­ske et hårdt ord – men jeg sy­nes, det vi­ser en ned­la­den­de hold­ning over for da­me­hånd­bold. Jeg er ik­ke ble­vet lo­vet no­get som helst.« Din ko­ne, Rik­ke Hør­lyk­ke, er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel hånd­bold­spil­ler og lands­holdspro­fil, og det er en for­del for dig, at du kan tra­ek­ke på hen­des er­fa­rin­ger, når di­ne spil­le­re re­a­ge­rer på en må­de, som du ik­ke for­står. »Nej. Det sy­nes jeg ik­ke. Men jeg vil si­ge, det er en for­del for mig, at jeg har hørt man­ge af hi­sto­ri­er­ne fra hen­des egen ak­ti­ve kar­ri­e­re og ved, hvor­dan det har va­e­ret tid­li­ge­re med ek­sem­pel­vis kli­ke­dan­nel­se og den slags – så­dan bli­ver det ik­ke nu. Hen­des kar­ri­e­re har selv­føl­ge­lig gjort, at jeg har en re­la­tiv bred vi­den om, hvad der er fo­re­gå­et i dansk da­me­hånd­bold i de se­ne­ste man­ge år. Jeg har så ik­ke selv haft fin­gre­ne helt ne­de i det, men jeg har godt kun­net se og hø­re, hvad der er sket.« En VM-guld­me­dal­je på hjem­me­ba­ne vil va­e­re det største i din hånd­bold­kar­ri­e­re. »Ja. Uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, så ja,« ly­der det fra Danmarks land­stra­e­ner.

DA KLAVS BRUUN Jør­gen­sen i ju­ni til­t­rå­d­te som da­meland­stra­e­ner, tal­te jeg med en er­fa­ren dansk top­tra­e­ner. Så­dan lidt om, hvad ved­kom­men­de for­ven­te­de, Klavs Bruun kom­mer til at be­ty­de for lands­hol­det.

»Hans be­tyd­ning bli­ver enorm. Den der slags kam­pe, som Dan­mark tid­li­ge­re har haft sva­ert ved at luk­ke, dem kom­mer de til at vin­de med en fem­seks styk­ker nu ale­ne på grund af hans tak­ti­ske ev­ner. Klavs kom­mer til at va­e­re de an­dre da­me­tra­e­ne­re tak­tisk over­le­gen,« lød vur­de­rin­gen den­gang.

Det er et mar­kant po­stu­lat. Vir­ke­lig­he­den er imid­ler­tid, at vi end­nu ik­ke har set Dan­mark mø­de en ka­pa­bel mod­stan­der i en be­tyd­nings­fuld kamp, og der­for er det umu­ligt at vur­de­re Klavs Bruuns af­tryk ind­til vi­de­re. Men jeg for­nem­mer dog hos stort set al­le, jeg ta­ler med i Hånd­bold­dan­mark, at der er en bob­len­de op­ti­mis­me, når snak­ken fal­der på – den trods alt sta­dig nye – she­rif Bruun Jør­gen­sen, kvin­delands­hol­det og VM-mu­lig­he­der­ne. DET ER EN op­ti­mis­me, jeg ger­ne vil til­slut­te mig. Fy­rin­gen af Jan Pyt­li­ck og til­gan­gen af Klavs Bruun og as­si­sten­ten Sø­ren Her­skind har helt som for­ven­tet gi­vet ny ener­gi på lands­hol­det. Den me­re kom­pro­mis­lø­se og kon­tan­te le­del­ses­stil fra d’her­rer er ble­vet vel mod­ta­get i spil­ler­trup­pen - ik­ke at spil­ler­ne skal dik­te­re stilen, men det er dog trods alt at fo­re­tra­ek­ke, at tin­ge­ne har kørt gnid­nings­frit.

Op­tak­ten er for­lø­bet for­nuf­tigt, selv­om der selv­føl­ge­lig har va­e­ret den slags små­s­ka­van­ker, der altid op­står på det­te tids­punkt af sa­e­so­nen. Der­for sy­nes jeg egent­lig, at til­lø­bet til VM har va­e­ret ta­et på op­ti­malt, og det er ik­ke her, dan­sker­ne kan fin­de und­skyld­nin­ger, hvis de ik­ke er i stand til at op­fyl­de DHFs målsa­et­ning om en se­mi­fi­na­le­plads. DER FIN­DES BED­RE spil­ler­trup­per til VM end den dan­ske, men jeg tør al­li­ge­vel stram­me ud­mel­din­gen fra DHF. Jeg me­ner, Dan­mark skal ha­ve me­dal­jer, hvis vi skal stemp­le slut­run­den som en suc­ces, når fi­na­lewe­e­ken­den er af­vik­let 20. de­cem­ber. Et sta­er­kt kol­lek­tiv, en bred trup, den nye she­rif på si­de­linj­en og en hjem­me­ba­ne med 12.000 til­sku­e­re i ryg­gen til hver ene­ste kamp – det skal kun­ne løf­te Dan­mark op på me­dal­jeskam­len. Det skal den sam­le­de kva­li­tet va­e­re stor nok til.

Og det bli­ver i hvert fald ik­ke Ja­pan, der spa­en­der ben for dan­sker­ne i af­ten. Det tør jeg godt ga­ran­te­re. Der­til er klas­se­for­skel­len for stor. Jeg me­ner, Dan­mark skal ha­ve me­dal­jer, hvis vi skal stemp­le slut­run­den som en suc­ces

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.