Hvi­ids ju­le­ga­veud­de­ling

BT - - KENDER DU DET? -

Nu er det en­de­lig jul, den for­svandt for mit ved­kom­men­de i mor­fintå­ge og syg­dom sid­ste år ef­ter jeg blev ope­re­ret for en hjer­ne­tu­mor. Så i år vil jeg virkelig gla­e­de med ju­le­ga­ver­ne. Til In­ger Støj­berg vil jeg kø­be et par rig­tig go­de vin­ter­van­dre­støv­ler. Et par sko, som kan hol­de hen­des fød­der var­me, hvis hun hav­ner i en si­tu­a­tion hvor hun bli­ver nødt til at kryd­se Eu­ro­pa til fods. Til Do­nald Trump har jeg virkelig va­e­ret i tvivl, man­den har jo alt, selv et pri­vat­fly med smuk­ke vand­ha­ner i guld og en toupé med ind­byg­get liv i. Men jeg har købt en over­sa­et­ter, så han rent fak­tisk kan hø­re, hvad vi an­dre hø­rer, når han ta­ler. Det har han haft sto­re pro­ble­mer med, uden at op­da­ge det, i 2015. Carl Holst får en si­tu­a­tions­for­nem­mel­se og lidt samvit­tig­hed. Og en collage med al­le si­ne for­si­der. En stor collage. Virkelig stor. Uf­fe El­ba­ek får et knus og min an­er­ken­del­se. Det er bå­de gra­tis, CO2-frit og na­e­sten øko­lo­gisk. Han vil va­e­re et for­bil­le­de i 2016, en mand med vi­sio­ner, som for­må­e­de at få man­ge af os til at hu­ske, at vi kan va­e­re lidt me­re frem­sy­ne­de end os selv. Han brug­te de on­de tun­ger som en fjer i sin hat og var dansk po­li­tiks til­tra­eng­te dyg­tig­ste cir­kus­ar­tist. Respekt. Til den ca­na­di­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Justin Tr­u­deau sen­der jeg en in­vi­ta­tion til at kom­me for­bi Dan­mark og si­ge højt til al­le de skra­em­te, at de ik­ke be­hø­ver at va­e­re ban­ge. Vi er mest ens, uan­set vo­res for­skel­lig­he­der. Han må ger­ne de­le lidt ud af sit stor­sind til dan­sker­ne. Becau­se it’s al­most 2016. Og hvis du end­nu ik­ke har stif­tet be­kendt­skab med man­den som bur­de va­e­re ver­den­s­om­rej­sen­de i vi­sio­ner, så kom­mer du til det. Prins Hen­rik får en kon­ge­kro­ne. Han er klart den sjove­ste i det dan­ske kon­ge­hus, den med mest un­der­hold­nings­va­er­di. De an­dre prø­ver at op­ret­hol­de en stil fra en svun­den tid, ik­ke prins Hen­rik, han er

helt sin egen. Fransk­ma­en­de­ne får et be­søg, jeg hja­el­per dem med at vi­se, at Pa­ris er

en fest, det er for­tovsca­fe­er,

mu­sik, liv og ka­er­lig­hed. Jeg har pen­ge til at hja­el­pe nog­le, som ik­ke er født ind i min pri­vil­e­ge­re­de vir­ke­lig­hed. Hi­sto­ri­en om Jom­fru Ma­ria og Jo­sef på en rej­se uden et sted at sove en nat i Mel­le­mø­sten, Jesu fød­sel – og alt det, jeg har la­ert om na­este­ka­er­lig­hed, det er min største ga­ve. I fle­re af storma­ga­si­ner­ne er der et ju­le­trae med øn­ske­li­ster på. Det er øn­sker fra de al­ler­mest ud­sat­te og fat­tig­ste. Jeg vil ta­ge mi­ne børn med un­der ar­men og kø­be en ga­ve til en, vi ik­ke ken­der. Hvis man pluk­ker en øn­ske­li­ste og kø­ber en ga­ve, kan beg­ge de­le af­le­ve­res i storma­ga­si­net, som får det frem til mod­ta­ge­ren. At gø­re det, det er min største ga­ve til mi­ne børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.