J

BT - - INTERVIEW - Lot­te Scharff Foto Lin­da Ka­strup

lots@bt.dk eg skal så me­get her ind med mit bar­ne­barn«, Søs Ege­linds blå øj­ne strå­ler om kap med det ju­le­py­n­te­de Ti­vo­li, hvor BT We­e­kend har sat hen­de sta­ev­ne. I man­ge år var jul, ju­le­py­n­ten, ga­ver­ne og tra­e­et el­lers na­er­mest ik­ke ek­si­ste­ren­de i Søs Ege­linds liv. I ste­det valg­te hun og eks­man­den Bjørn Blixt samt de­res to døtre, Mol­ly og Car­la at hol­de jul i en lil­le fi­sker­by i Ca­ri­bi­en.

Her blev det grøn­ne ju­le­trae skif­tet ud med en bam­bus­gren, der blev py­n­tet med cor­n­fla­kes­pak­ker og an­det for­hån­den­va­e­ren­de. Fla­e­ske­s­te­gen blev er­stat­tet af en frisk­fan­get hum­mer. Og ga­ve­ra­e­set var re­du­ce­ret til, at man gav hin­an­den en lil­le pak­ke. For det var den fem-syv uger lange tur, som var ju­le­ga­ven for he­le fa­mi­li­en.

Men i år står den på idyl­lisk jul i den fi­re­la­en­ge­de gård i Nord­s­ja­el­land. Det bli­ver en helt tra­di­tio­nel jul, der er me­get langt fra de ju­le­af­te­ner, Søs Ege­lind og fa­mi­lie har til­bragt i det ca­ri­bi­ske i åre­vis.

»Vi skal ha­ve trae til lof­tet, der er py­n­tet med alt mu­ligt, der er sam­let gen­nem et langt liv. Der er fyld på al­le gre­ne­ne med py­nt fra fle­re ge­ne­ra­tio­ner og fra he­le ver­den, som vi har sam­let gen­nem åre­ne. Det er alt mu­ligt i en stor pa­e­re­va­el­ling. Så nej, vo­res jul er ik­ke far­ve­ko­or­di­ne­ret i sølv og tur­kis,« gri­ner hun.

Det nye ju­le­møn­ster skyl­des bar­ne­bar­net El­li­nor, der kom til ver­den for 19 måneder si­den. Og at Søs Ege­lind er ble­vet skilt fra sin mand gen­nem 25 år.

Hun er kendt som en af de sjove­ste kvin­der i Dan­mark. Men sku­e­spil­le­ren Søs Ege­lind er me­get an­det. Det har hun net­op vist med sin med­vir­ken i Vild med dans. Og ef­ter hår­de år med kra­eft­syg­dom­me og skils­mis­se, hvi­ler den 57-åri­ge sku­e­spil­ler nu i sig selv.

Det er ef­ter­hån­den fem år si­den, at et af de mest ‘sik­re’ ae­g­te­ska­ber i den dan­ske film­bran­che blev op­løst. Det ske­te ef­ter en lang syg­doms­pe­ri­o­de i Søs Ege­linds liv.

For ni år si­den blev den po­pu­la­e­re sku­e­spil­ler ramt af lym­feknu­de­kra­eft i tre or­ga­ner. Det lyk­ke­des la­e­ger­ne og sku­e­spil­le­ren selv at be­ka­em­pe syg­dom­men. Men da den en­de­lig var va­ek, fik Søs Ege­lind mo­der­ma­er­ke­kra­eft på be­net. Og­så det lyk­ke­des det hen­de og la­e­ger­ne at be­ka­em­pe.

Da hun en­de­lig stod no­gen­lun­de op­rejst igen, blev Søs Ege­lind spar­ket af en he­st og fik smadret sin le­ver. Og­så den kamp stod hun igen­nem og vandt.

Li­ge­som hun mag­te­de at ta­ck­le sor­gen over mo­de­rens død, ef­ter hun selv var er­kla­e­ret hel­bredt.

Men kam­pen for sit ae­g­te­skabs be­stå­en måt­te den nu 57-åri­ge sku­e­spil­ler er­ken­de, at hun tab­te.

Red­det af et lyst sind

Der skal et men­ne­ske af en helt spe­ci­el støb­ning til at stå så me­get mod­gang igen­nem i en pe­ri­o­de på ba­re fi­re år, som Søs Ege­lind gjor­de i mid­ten af 00’er­ne.

Hun pe­ger selv på, at det er hen­des ly­se sind, der er den alt­over­ve­jen­de år­sag til, at hun kom igen­nem de hår­de­ste år i sit liv. No­gen­sin­de.

Men selv om syg­dom­me­ne var bar­ske, ik­ke ba­re for pa­tien­ten, men for he­le hen­des fa­mi­lie, isa­er de to døtre, har liv­ta­get med dø­den og­så få­et hen­de til at sa­et­te end­nu me­re pris på li­vet.

»Jeg har en utro­lig tak­nem­me­lig­hed i for­hold til li­vet. En tak­nem­me­lig­hed i for­hold til de ups and downs, der li­ge pra­e­cis har gjort, at jeg ved, hvad tak­nem­me­lig­hed be­ty­der, hvis du kan føl­ge mig«?

Søs Ege­lind hol­der in­de og sen­der De­res ud­send­te et skar­pt blik. Nik­ker be­kra­ef­ten­de og fort­sa­et­ter:

»For det er jo ik­ke nød­ven­dig­vis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.