Ju­len be­la­ster for­dø­jel­sen

BT - - KLUMME -

For­stop­pel­se og lav ener­gi i ju­len ha­en­ger sam­men med vo­res ind­tag af fed og pro­te­in­rig ju­lemad. Det skyl­des bl.a., at fedt og pro­te­in kra­e­ver me­re af for­dø­jel­sen end fuld­kornspro­duk­ter, grønt­sa­ger, kar­to­f­ler m.m. Krop­pen skal for­hol­de sig til us­un­de fedt­stof­fer, far­ve­stof­fer, al­ko­hol, hvi­de ris, slik, suk­ker, og det gi­ver bag­slag. Det be­la­ster din for­dø­jel­se, og man­ge er ef­ter juledagene så for­stop­pe­de og tra­et­te, at de tra­en­ger til en ny fe­rie, når ju­le­fe­ri­en er for­bi. Et brag af en nytår­s­af­ten, med mas­ser af al­ko­hol og junk­food da­gen ef­ter, pga. tøm­mer­ma­end, får cel­ler­ne til at gå i ‘sort’, og når man skal be­gyn­de på ar­bej­de igen, er ener­gi­en helt i bund.

Jeg har gen­nem man­ge år haft de pro­ble­mer selv, for­di ‘man jo ba­re gi­ver los’ ju­le­af­ten. I dag ved jeg, hvor dår­ligt jeg har det ef­ter en ju­le­af­ten ’med det he­le’, så jeg va­el­ger at la­ve en frisk rød­kåls­sa­lat og spi­se ri­ge­ligt af den til den fe­de ju­lemad, for­di det gav­ner for­dø­jel­sen.

Ud­over at din for­dø­jel­se li­der, så bli­ver dit blod­suk­ker og­så på­vir­ket i ne­ga­tiv ret­ning, da du på så­dan en af­ten ty­pisk spi­ser sto­re po­r­tio­ner (’ju­le-fa­mi­lie­hyg­ge’). Først får det blod­suk­ke­ret til at sti­ge, for der­ef­ter at fal­de. Når blod­suk­ke­ret fal­der, får du lyst til sødt og bli­ver tra­et. En dår­lig spiral er be­gyndt, og du har i da­ge­ne her­ef­ter lyst til me­re suk­ker og fle­re us­un­de sa­ger.

Bryd den us­un­de spiral

Hvor­dan kom­mer du ud af den dår­li­ge spiral og får styr på dit blod­suk­ker?

Spis grønt: Det gav­ner for­dø­jel­sen, ba­lan­ce­rer blod­suk­ke­ret (pga. lang­som­me suk­ke­rar­ter) og in­de­hol­der kun få kal­o­ri­er. Jo fle­re grønt­sa­ger du va­el­ger, des fle­re en­zy­mer får du - og det har be­tyd­ning for din kal­o­ri­eomsa­et­ning – stof­skif­tet, blod­suk­ker og for­bra­en­ding. Du får og­så en bed­re ned­bryd­ning af al din øv­ri­ge mad, da en­zy­mer­ne i grønt­sa­ger, sa­er­ligt de rå, bi­dra­ger til det.

Drik mas­ser af vand: Det er altid en god idé at drik­ke en mas­se vand, når du spi­ser us­undt, for­di det mind­sker ap­pe­tit­ten, ba­lan­ce­rer dit blod­suk­ker og øger ener­giomsa­et­nin­gen i cel­ler­ne samt ren­ser krop­pen for af­falds­stof­fer, hvil­ket be­vir­ker, at krop­pen let­te­re slip­per si­ne va­e­ske­op­hob­nin­ger.

Mo­tion: Gav­ner blod­suk­ker­ba­lan­cen og for­dø­jel­sen, idet det sa­et­ter skub i tar­me­nes pe­ristal­tik. Det­te gi­ver og­så et nor­malt blod­suk­ker. Husk at drik­ke vand, når du dyr­ker mo­tion -1 li­ter pr. ti­mes mo­tion. Mo­tion gi­ver ener­gi, selv­om du må­ske tror, at det ’ta­ger’ ener­gi. Men når du dyr­ker mo­tion, får du sam­ti­dig me­re ilt ind i dit blod, det­te gi­ver ener­gi og en øget blodtil­før­sel til mu­skel­cel­ler­ne. I na­e­ste uge: For­dø­jel­se skal va­e­re en for­nø­jel­se!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.