Dovent TV-kig­ge­ri ska­der hjer­ne­ak­ti­vi­te­ten

Et 25 år langt for­søg vi­ser, at inak­ti­vi­tet par­ret med ad­skil­li­ge ti­mers tv­kig­ge­ri hver dag mind­sker hjer­nens ev­ne til at fo­ku­se­re og ta­en­ke hur­tigt

BT - - NYHED - Af Tho­mas Con­rad­sen

Stco@ber­ling­s­ke.dk elv­om det er til­lok­ken­de at drat­te om på so­fa­en, hi­ve ta­ep­pet over sig og ta­en­de for ti­me­vis af tv-se­ri­er dis­se vin­ter­af­te­ner, så er det på lang sigt en dår­lig løs­ning. I hvert fald hvis man ik­ke for­in­den el­ler ef­ter har ta­enkt sig at mo­tio­ne­re el­ler ud­for­dre sin hjer­ne med no­get lidt me­re so­fi­sti­ke­ret end blot tv-un­der­hold­ning.

Et hold af for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia har gen­nem 25 år re­gi­stre­ret 3.247 men­ne­skers tv- og mo­tions­va­ner. Re­sul­ta­ter­ne er i den­ne uge net­op ble­vet of­fent­lig­gjort i fag­bla­det JA­MA Psy­chi­a­try. Her frem­går det, at folk, der mo­tio­ner me­get lidt el­ler ser mindst tre ti­mers dag­ligt tv kla­re­de sig dår­li­ge­re på tests, der må­l­te de­res kog­ni­ti­ve fo­kus og hur­tig­hed.

»Va­erst var det for dem, der bå­de

We­e­kend - 05.12.2015 hav­de lav fy­sisk ak­ti­vi­tet og et højt tv-for­brug. Der er den ne­ga­ti­ve ef­fekt end­nu stør­re,« for­kla­rer Dr. Kri­sti­ne Yaf­fa i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen.

Tom­me tv-kal­o­ri­er

Med hen­syn til tv-de­len, så har for­sker­ne i den­ne un­der­sø­gel­se ik­ke skel­net mel­lem, hvad man ser. Men de la­eg­ger op til, at der kan va­e­re for­skel på, om man ser men­talt ud­for­dren­de do­ku­men­ta­rer, film og tv-se­ri­er, el­ler om man slu­ger hur­tig­pro­du­ce­ret re­a­li­ty-tv råt.

Det ame­ri­kan­ske nyheds­me­die NPR har in­ter­viewet psykologen Mar­gie La­ch­man fra Bran­deis Uni­ver­si­ty, der ik­ke har haft no­get med un­der­sø­gel­sen at gø­re. Hun er over­be­vist om, at det gør en for­skel, hvor­vidt tv-kig­ger­ne fyl­der sig med tom­me kal­o­ri­er el­ler va­el­ger pro­gram­mer med om­hu.

»Nog­le tv-pro­gram­mer kan va­e­re kog­ni­tivt sti­mu­le­ren­de, og der fin­des be­vi­ser i forsk­nin­gen for, at den ty­pe ak­ti­vi­te­ter på sigt bå­de kan be­skyt­te og gav­ne hjer­ne­ak­ti­vi­te­ten,« si­ger La­ch­man.

Hun på­pe­ger dog sam­ti­dig, at for­sker­ne ik­ke hav­de mu­lig­hed for at må­le del­ta­ger­nes kog­ni­ti­ve funk­tio­ner, da de var te­e­na­ge­re. Det er mu­ligt, si­ger hun, at men­ne­sker, der sco­rer lavt på dis­se tests al­le­re­de i de un­ge år, med hø­je­re sand­syn­lig­hed va­el­ger at se me­get tv gen­nem li­vet og helt na­tur­ligt vil op­le­ve et fald i hjer­nens ef­fek­ti­vi­tet med ti­den.

Tv og depression

»Der er te­o­ri­er om, at folk med la­ve kog­ni­ti­ve funk­tio­ner er min­dre fy­sisk ak­ti­ve, og må­ske va­el­ger de sam­ti­dig at del­ta­ge i fle­re stil­lesid­den­de ak­ti­vi­te­ter,« si­ger La­ch­man.

Hun hen­vi­ser til tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, at de­pres­si­ve per­so­ner i hø­je­re grad end an­dre ’stor-ser’ tv. Det be­ty­der imid­ler­tid ik­ke, at et over­for­brug af tv fø­rer til depression, si­ger psykologen.

Forsk­nings­le­der Kri­sti­ne Yaf­fa si­ger, at selv om den tan­ke­ma­es­si­ge til­ba­ge­gang hos de mest dov­ne tv­kig­ge­re er sig­ni­fi­kant, så er den for­ment­lig ik­ke stor nok til at for­an­dre de giv­ne men­ne­skers hver­dag i be­ty­de­lig grad. For­søgs­per­so­ner­ne var al­le om­kring 50 år, da for­sø­get slut­te­de, og der­for kan hun ik­ke sva­re på, om fal­det i de mi­dal­dren­de so­fa­kar­to­f­ler­nes tan­ke­virk­som­hed eska­le­rer, når de bli­ver ae­l­dre.

Marcus Ri­chards – en uvil­dig psy­ko­log fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge of Lon­don, som NPR og­så har in­ter­viewet – me­ner dog, at re­sul­ta­ter­ne skal ta­ges sa­er­de­les se­ri­øst. Han tror, at for­skel­len på de, der ser virkelig me­get tv, og de der kun ser mo­de­ra­te ma­end­ger, vil vok­se be­trag­te­ligt med al­de­ren, og at det for først­na­evn­te grup­pe kan med­vir­ke til ud­vik­lin­gen af de­mens sent i li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.