Leif Boy­er Al­le­rød el­ler Il­lu­si­sat alt ef­ter hvem der spør­ger Job: Ju­le­mand

BT - - INDBLIK -

Hvad er dit job?

Jeg er ju­le­mand i Lyng­by Stor­cen­ter. Jeg be­gyn­der med fo­re­stil­lin­ger i slut­nin­gen af novem­ber, og når vi når mid­ten af de­cem­ber, har jeg to fo­re­stil­lin­ger om da­gen. Jeg be­gyn­der altid med at sa­et­te mig ned sam­men med bør­ne­ne og syn­ge en lil­le sang. Så tør selv de al­ler­mind­ste at kom­me over til mig bag­ef­ter. Så la­ver jeg duk­ke­te­a­ter og tryl­ler lidt. Der er og­så en kon­kur­ren­ce, men det er al­drig lyk­ke­des at fin­de en vin­der blandt bør­ne­ne. Det er ALTID uaf­gjort. I gam­le da­ge var jeg ju­le­mand i Da­ells Va­re­hus. Det var det yp­per­ste, man kun­ne op­nå. Da de luk­ke­de, fik jeg en del til­bud, men jeg valg­te Lyng­by Stor­cen­ter, for de har en god indstil­ling til ju­len. Man­ge ste­der er be­gyndt at be­nyt­te stjer­ner­ne fra tv i ste­det for de gam­le ju­le­ma­end. Det er fint nok, og Hr. Ska­eg er jo fest­lig, men han bli­ver alt­så ik­ke til ju­le­man­den af at få en nis­se­hue på. Ju­le­man­den er no­get an­det, og det er synd for bør­ne­ne, at de skal und­va­e­re ham. Hel­dig­vis har Lyng­by Stor­cen­ter lo­vet at be­hol­de ju­le­man­den, og jeg bli­ver ved, så la­en­ge jeg kan tyg­ge smør og hu­ske, hvad jeg skal gø­re på sce­nen.

Hvad la­ver du re­sten af året?

Jeg er pen­sio­nist, men jeg la­ver en mas­se fri­vil­ligt ar­bej­de i be­sty­rel­ser og for­e­nin­ger. Jeg er og­så ham, der pas­ser Ju­le­ma­en­de­nes Hus på Dy­re­havs­bak­ken. Det skal ma­les, gø­res rent og pas­ses. Når vi kom­mer til maj, be­gyn­der jeg at boo­ke ju­le­ma­en­de­ne til ju­lesa­e­so­nen.

Hvad er det bed­ste ved dit job?

Bør­ne­ne! Jeg el­sker børn, og jeg har al­drig kun­net gå for­bi en bar­ne­vogn uden at skul­le kig­ge der­ned. Jeg vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret pa­e­da­gog, men det kun­ne ma­end ik­ke i min tid. Min far var i øv­rigt og­så ju­le­mand. Han var kendt som ju­le­nis­sen fra Lil­le­rød, og han ar­bej­de­de he­le ju­len i Nord­s­ja­el­land. Al­le fag­for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber hav­de be­søg af ju­le­man­den den­gang, og far var rig­tig god til at ta­ge god­tepo­ser med hjem til os. Men al­le­re­de da jeg var 2-3 år vid­ste jeg, at det var min far, der var in­den i det rø­de tøj.

Hvor­dan har du det, når højsa­e­so­nen er over­stå­et?

Jeg har sid­ste fo­re­stil­ling 23. de­cem­ber, og så si­ger jeg tak for i år. Der er 5.000 børn, der ser mig hvert år, og så har jeg og­så nå­et ma­et­nings­punk­tet, og så skal jeg og­så va­e­re ju­le­mand for min egen fa­mi­lie ju­le­af­ten. Al­li­ge­vel gla­e­der jeg mig al­le­re­de til na­e­ste år.

We­e­kend - 05.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.