’Åh, nu er det jul

BT - - INDBLIK -

og det har den hed­det li­ge si­den. For 18 år si­den flyt­te­de vi fo­re­stil­lin­gen til Glas­sa­len i Ti­vo­li, og vi spil­ler og­så nog­le fo­re­stil­lin­ger i Aar­hus hvert år i ja­nu­ar. Det har in­tet med jul at gø­re. Sid­ste år var vi pira­ter, og i år hand­ler fo­re­stil­lin­gen om det gam­le Egyp­ten. Der er 50.000 om året, der ser fo­re­stil­lin­gen, og for dem er det ik­ke jul uden den fo­re­stil­ling, selv om den slet ik­ke har no­get med jul at gø­re. Jeg bru­ger lang tid på at skri­ve ma­nuskrip­tet. Tit­len skal va­e­re på plads al­le­re­de i fe­bru­ar, så vi kan kom­me i gang med at pro­du­ce­re fo­re­stil­lin­gen i lø­bet af for­å­ret. I den pe­ri­o­de fin­der jeg de rig­ti­ge sku­e­spil­le­re og får he­le hand­lin­gen på plads. Det en­de­li­ge ma­nuskript bli­ver fa­er­digt i lø­bet af juli og au­gust, hvor jeg skri­ver det på en varm sand­strand. I ok­to­ber star­ter vi prø­ver, og så spil­ler vi novem­ber, de­cem­ber og ja­nu­ar, in­den vi be­gyn­der for­fra. Hvert år ta­en­ker jeg: ’Åh, nu er det jul igen’, for det er en tid, hvor jeg virkelig knok­ler. Jeg for­står godt, at folk spør­ger, om jeg ik­ke bli­ver tra­et af ju­len, in­den den er be­gyndt. Men Ti­vo­li er magisk ved ju­le­tid, og hver dag, når jeg skal på ar­bej­de, går jeg gen­nem ju­le­mar­ke­det, og selv om det er koldt og mørkt, er jeg glad, når jeg kom­mer ind i Glas­sa­len.

Hvad la­ver du re­sten af året?

Jeg la­ver an­dre fo­re­stil­lin­ger som for ek­sem­pel mit one wo­man show el­ler no­get me­re al­vor­ligt som for ek­sem­pel ’Kil­ling the Da­nes’, som er en fo­re­stil­ling om dan­ske­re. Jeg la­ver og­så spe­aks til re­k­la­me­film. Det er og­så mig, der ta­ler en­gelsk i DSB’s tog og si­ger ’You are now ar­ri­ving at Co­pen­ha­gen Air­port’.

Hvor­dan fejrer du jul?

I man­ge år fejre­de jeg jul med al­le de en­gel­ske sku­e­spil­le­re, som var med i fo­re­stil­lin­gen. Så holdt vi ju­le­af­ten den 24. de­cem­ber og en­gelsk jul den na­e­ste dag. Det var me­ga-jul. Men nu er man­ge af sku­e­spil­ler­ne fak­tisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.