’Jeg for­bin­der ju­len med ar­bej­de’

BT - - INDBLIK -

kur­ser i at dyr­ke ju­le­tra­e­er. Da jeg hav­de plan­tet det før­ste lil­le styk­ke til, greb det tem­me­lig me­get om sig. Nu har jeg in­ve­ste­ret så me­get i det, at jeg ik­ke kan stop­pe. Det bli­ver al­drig en guld­gru­be, men det gi­ver vel li­ge så me­get som så me­get an­det land­brug.

Hvor­dan har du det selv med ju­len?

Jeg for­bin­der ju­len med ar­bej­de, og når vi når ju­le­af­ten, kan jeg godt va­e­re ta­et på at ka­ste op over ju­len. Fak­tisk har jeg pra­este­ret ik­ke at ha­ve ju­le­trae selv, for­di vi lå to­talt brak. Men det er og­så en hyg­ge­lig tid, hvor man skal va­e­re sam­men med fa­mi­li­en. Jeg ser nok lidt kla­tø­jet ud, når vi når ju­le­af­ten, men jeg er da altid med til at rå­be skål. Når al­le an­dre går i vin­ter­hi ef­ter ju­len, går jeg ud til mi­ne ju­le­tra­e­er igen. Så skal plan­ta­gen gen­nem­gås for skrot-tra­e­er, vi skal ryd­de op og plan­te nye tra­e­er til for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.