Hans Chri­sti­an Ras­mus­sen Job: Ju­le­tra­espro­du­cent og –sa­el­ger. Bo­pa­el: Gård ved Lynge sam­men med ko­ne og tre døtre.

BT - - INDBLIK -

Hvad er dit job?

Mit job er at skaf­fe al­le an­dres ju­le­tra­e­er. Jeg bå­de pro­du­ce­rer ju­le­tra­e­er og sa­el­ger dem og­så selv fra vo­res gård ved Lynge. Der­u­d­over sa­el­ger jeg til sta­de­hand­le­re, og når vi har rig­tig man­ge tra­e­er, eks­por­te­rer vi til ud­lan­det. Det ta­ger seks-syv år at pro­du­ce­re et ju­le­trae, og vi har li­ge va­e­ret gen­nem et stort ge­ne­ra­tions­skift med tra­e­er­ne, så li­ge nu har vi ik­ke så man­ge. Jeg sa­el­ger cir­ka 1.000 tra­e­er fra min egen ejen­dom og 3.000-4.000 til sta­desa­el­ger­ne. Når eks­por­ten er med, kan vi kom­me op på 13.000 ju­le­tra­e­er om året.

Hvor stor en del af dit job hand­ler om jul?

Jeg ar­bej­der med ju­le­tra­e­er­ne he­le året på del­tid, for jeg har og­så et del­tidsjob som me­ka­ni­ker. Men ju­le­tra­e­er­ne er et helår­spro­jekt, for de skal pas­ses og ple­jes kon­stant. Jeg har en­gang reg­net ud, at jeg er om­kring hvert en­kelt ju­le­trae 16 gan­ge på et år, og li­ge nu har vi 80.000. Jeg gø­der dem, klip­per dem, slår gra­es­set om dem, be­ka­em­per ukr­udt og op­ma­er­ker dem. Folk tror, vi ba­re sa­et­ter en pind i jor­den og ven­ter på at kun­ne fa­el­de den ef­ter et par år. Men folk, der dyr­ker ju­le­tra­e­er på den må­de, bli­ver hur­tigt fat­ti­ge. Ju­le­tra­e­er skal ple­jes.

Hvor me­get ar­bej­der du til jul?

Fra 1. novem­ber og frem til jul ar­bej­der jeg na­e­sten 24 timer i døg­net. I år har det va­e­ret sva­ert på grund af regn og sne, og det gi­ver mud­der i plan­ta­gen, men tra­e­er­ne må ik­ke mud­res til, så man­ge af dem er hånd­bår­ne. Det gør vi i de ly­se timer, og om af­te­nen kom­mer for­hand­ler­ne og la­es­ser ju­le­tra­e­er og kø­rer va­ek med dem. Der er så få ly­se timer, at vi er nødt til at va­e­re me­get skar­pe på, hvad vi skal la­ve, og hvad der kan gø­res om af­te­nen. Det go­de ved job­bet er, at jeg stort set al­drig mø­der su­re men­ne­sker. Folk er altid gla­de, når de skal ud og kø­be ju­le­tra­e­er. Det skal jeg mat­che – og­så i regn­vejr.

Hvor­dan fik du det­te job?

Jeg er af bon­desla­egt, og jeg køb­te den­ne ejen­dom til min far og mig, for han var ik­ke helt gam­mel nok til at gå på pen­sion, men jeg hav­de ik­ke lyst til ba­re at dyr­ke korn, så jeg tog

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.