I

BT - - SPAR DIG RIG -

pro­gram­met Spa­reX­pe­ri­men­tet på DR1 hjalp jeg sid­ste år tre fa­mi­li­er med at skrue ned for for­bru­get, så de fik råd til at re­a­li­se­re en stor drøm. Ju­len er den sva­e­re­ste tid hvad an­går for­brug. Juleud­gif­ter­ne lø­ber i al­le ret­nin­ger, og for man­ge lø­ber for­bru­get løbsk.

I de­cem­ber må­ned sti­ger vo­res for­brug – ba­re på dan­kor­tet – med 25 pct. Vi er nok man­ge, der én gang el­ler to er kom­met til at tra­ek­ke over. Og i ja­nu­ar er det an­det end ma­ve, si­de­ben og kin­der, der skal på slan­ke­kur. Så­le­des og­så for Kri­sti­na og Jens fra Spa­reX­pe­ri­men­tet. De så hvert år la­engsels­fuldt frem til bør­ne­check­en i ja­nu­ar – den skul­le stop­pe hul­let fra den blø­de­n­de kon­to!

Men selv­om det er sva­ert, er det mu­ligt at hol­de en dej­lig jul for få pen­ge.

Bud­get og be­slut­ning

Et kas­se­ef­ter­syn vi­ste, at Kri­sti­na og Jens sid­ste år brug­te 6.000 kr. på ju­le­ga­ver. Det er dob­belt så man­ge pen­ge som de 3.000 kr., der er gen­nem­snit­tet i Dan­mark. Al­ting be­gyn­der med de to B’er bud­get og be­slut­ning - så i be­gyn­del­sen af de­cem­ber sid­ste år lag­de vi et ga­ve­bud­get og et mad­bud­get. To hvi­de kon­vo­lut­ter.

Hvor man­ge pen­ge skal der så i ga­ve-kon­vo­lut­ten? Ja, det kom­mer jo i før­ste om­gang an på, hvor man­ge, der er på ga­ve­li­sten? Chri­sti­na og Jens skrev nav­ne ned, 17 stk a’ 250 kr. per per­son. Det gav 4.233. kr. Som Chri­sti­na ka­ekt nedskrev til et rundt 4.000 kr. Men skal ka­ba­len gå op, kra­e­ver det of­te en god po­r­tion tid. Tid er nøg­len til ju­le­bud­get­tet, for når vi er i dår­lig tid, fø­rer det til ha­ste­ind­køb. Og de ple­jer at va­e­re be­ko­ste­li­ge.

Hvis du ’kun’ har 250 kr. pr. ga­ve at gø­re godt med, kra­e­ver det en po­r­tion re­search på net­tet og i bu­tik­ker. Når det kom­mer til net­tet, kan jeg varmt an­be­fa­le pri­stjek-si­den Pri­cer­un­ner.dk. Jeg spa­re­de en­gang over 100 kr. på et krøl­le­jern ved at sam­men­lig­ne pri­ser­ne fra for­skel­li­ge for­ret­nin­ger. Si­den er jeg altid gå­et på Pri­cer­un­ner.dk, in­den jeg har svun­get dan­kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.