7 gra­tis råd til jul på lav­bud­get

BT - - SPAR DIG RIG - 1. Li­sten 2. Giv gen­brugs­ga­ver 3. Tjek pri­ser på net­tet 4. Giv ga­ve­kort på ’hja­elp’ 5. Pimp det op! 6. Ga­ve­pa­pir & ju­le­kort 7. Man­del­ga­ven

• Lav en li­ste over al­le dem, du skal gi­ve ju­le­ga­ve. Skriv og­så ger­ne, hvad du ta­en­ker at gi­ve dem. Med li­sten får du over­blik og kan la­eg­ge et re­a­li­stisk ga­ve­bud­get. • Fora­er di­ne børns le­ge­tøj til min­dre børn i fa­mi­li­en. Etablér en ga­ve­kas­se, hvor du i årets løb put­ter le­ge­tøj i, der ik­ke la­en­ge­re bru­ges. El­ler køb gen­brug fra f.eks. DBA og Trendsa­les.dk • Hvad du bru­ger af tid på at re­sear­che pri­ser på net­tet, spa­rer du i pen­ge. Selv bru­ger jeg flit­tigt Pri­cer­un­ner.dk. • Hja­el­pe-ga­ve­kort kan f.eks va­e­re, at jeg til na­e­ste fest ba­ger en stor ka­ge, el­ler et ga­ve­kort på en bilvask, en om­gang ren­gø­ring el­ler an­det. Det er og­så en al­le­ti­ders god idé for børn, der jo sja­el­dent har pen­ge at kø­be ga­ver for. Jeg vil­le bli­ve me­get glad for to ti­mers ha­ve­ar­bej­de fra min 13-åri­ge kna­egt. • Da jeg skul­le til min ve­nin­dens bar­nedåb for man­ge år si­den, køb­te jeg en gam­mel, rid­set rød/hvid duk­ke­vogn. Ef­ter en gang ma­ling, stod den så flot og skin­nen­de, at in­gen ta­enk­te over om den var ny el­ler ej. Når alt kom­mer til alt, be­ty­der det for de fle­ste ik­ke me­get om ga­ven er ny el­ler brugt. • Jeg har ik­ke købt ga­ve­pa­pir i 100 år. Jeg pak­ker ga­ver ind i avi­ser el­ler gen­brugs­pa­pir fra ga­ver­ne sid­ste år. Jeg smi­der sja­el­dent bånd og pa­ent pa­pir fra ga­ver ud. Jeg fol­der det sir­ligt og la­eg­ger det på en hyl­de i kom­mo­den. • Kom­binér ak­ti­vi­tet og ga­ve: Tag bør­ne­ne un­der ar­men og lav f.eks. flø­de­bol­ler el­ler bol­sjer og brug dem til man­del­ga­ven. El­ler lad et barn, teg­ne en flot teg­ning, el­ler de­ko­re­re en ta­endsti­ka­e­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.