Va­er na­er­vae

BT - - STYRK DIT LIV -

at han ud­for­drer fa­mi­li­er­ne i Dan­mark til at hol­de jul of­fli­ne.

»Kan du og din fa­mi­lie hol­de jul uden tv, smartp­ho­ne, tab­let og com­pu­ter? Kan I fin­de ud af at va­e­re sam­men, når I ik­ke har mu­lig­he­den for at føl­ge med i strøm­men af op­da­te­rin­ger på de so­ci­a­le me­di­er og nyhe­der­ne og de se­ne­ste se­ri­er på Net­flix,« spør­ger Chris Ma­cDo­nald, som ger­ne vil hø­re fra fa­mi­li­er, som tør ta­ge ud­for­drin­gen op.

»Jeg sy­nes, det kun­ne va­e­re in­ter­es­sant at hø­re, hvad der sker. Jeg har en for­nem­mel­se af, at det er ble­vet sva­e­re­re og sva­e­re­re for os at va­e­re ae­g­te na­er­va­e­ren­de, for­di en del af vo­res op­ma­er­k­som­hed er ret­tet mod alt det, der sker on­li­ne. Vi kan va­e­re i rum sam­men, men al­li­ge­vel helt fjer­ne, for­di vi kon­cen­tre­rer os me­re om de men­ne­sker, der er on­li­ne, end dem, vi er i stue med,« si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Frygt for at mis­se in­for­ma­tio­ner

Iføl­ge Chris Ma­cDo­nald er det ae­ld­gam­le me­ka­nis­mer i vo­res hjer­ne, som er på spil. Det har va­e­ret af­gø­ren­de for vo­res over­le­vel­se at va­e­re en del af fa­el­les­ska­bet og den fa­el­les vi­den. Der­for bli­ver vi uro­li­ge, hvis vi fø­ler, at vi står uden­for.

»Og når der så kon­stant sker no­get on­li­ne, som til­med in­vol­ve­rer vo­res ven­ner, er det sva­ert at ig­no­re­re,« si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Sam­ti­dig er men­ne­sket ud­sty­ret med en trang til kon­stant at scan­ne om­gi­vel­ser­ne for nyt og nye mu-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.