Ren­de

BT - - STYRK DIT LIV -

lig­he­der. Når vi stø­der på nye, go­de op­le­vel­ser, be­løn­nes vi med do­pa­min, som gi­ver en in­tens fø­lel­se af gla­e­de. Det får os til at sø­ge nyt og fle­re op­le­vel­ser.

»Det er en gi­gan­tisk for­del for vo­res ind­la­e­ring og ud­vik­ling. Men det kan og­så en­de i en af­ha­en­gig­hed, hvor vi kun ta­en­ker på det na­e­ste fix af nyt. Det er der­for, jeg ger­ne vil ud­for­dre fa­mi­li­er­ne til at se, hvor af­ha­en­gi­ge de egent­lig er.«

Chris Ma­cDo­nald me­ner, at ju­len er den op­lag­te lej­lig­hed, for­di det er en høj­tid med va­eg­ten lagt på samva­er i fa­mi­li­en.

»Lad jer in­spi­re­re af je­res barn­doms jul. Leg sam­men. La­es højt for hin­an­den, gå en tur, spil nog­le spil, tegn el­ler bag - der er man­ge mu­lig­he­der. Tal sam­men, el­ler va­er stil­le sam­men. Der be­hø­ver ik­ke at ske no­get he­le ti­den, og I be­hø­ver hel­ler ik­ke at gø­re alt sam­men. En af for­de­le­ne ved at va­e­re of­fli­ne i la­en­ge­re tid er, at du bli­ver bed­re til at ma­er­ke dig selv og an­dre,« si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Han un­der­stre­ger, at han ik­ke har no­get øn­ske om at af­skaf­fe al­le de di­gi­ta­le mu­lig­he­der.

»De har gjort man­ge ting me­get nem­me­re, og jeg vil­le ik­ke und­va­e­re dem. Men vi skal og­så kun­ne luk­ke ned og kon­cen­tre­re os om den fy­si­ske ver­den og de men­ne­sker, vi er sam­men med. En of­fli­ne-jul kan bli­ve en god be­gyn­del­se.«

Ta­ger du og din fa­mi­lie imod Chris Ma­c­Do­nalds udfordring? Så skriv til plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk. Vi vil ger­ne føl­ge op og hø­re je­res er­fa­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.