? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Ka­e­re Chris: Chris Ma­cDo­nald: Stay strong, stay gra­ce­ful!

Jeg me­di­te­rer mel­lem 15 mi­nut­ter og en halv ti­me hver dag, og jeg kan ty­de­ligt ma­er­ke, at det hja­el­per mig mod stress og gi­ver mig en pau­se fra travlhe­den. Jeg gør det mest om mor­ge­nen, før al­le an­dre våg­ner, og jeg ny­der min tid til mig selv. Jeg er ik­ke i tvivl om, at det er godt for mig, men ind imel­lem ser jeg ar­tik­ler om, at det og­så er godt for vo­res fy­si­ske hel­bred og end­da kan vir­ke mod kra­eft. Pas­ser det? Hils­ner fra en fyn­bo

Tak for dit spørgs­mål. Jeg me­di­te­rer selv, og selv om jeg sy­nes, det er sva­ert, så kan jeg og­så ma­er­ke, at jeg fin­der ro­en og kom­mer ned i tem­po på en god må­de. Pau­ser er i det he­le ta­get me­get vig­ti­ge og un­der­vur­de­re­de, og der er in­gen tvivl om, at me­di­ta­tion kan hja­el­pe rig­tig man­ge. Når det hand­ler om vo­res fy­si­ske hel­bred, er forsk­nin­gen me­re split­tet, blandt an­det for­di den er ret ny, og det er sva­ert at la­ve kon­trol­le­re­de for­søg. Selv er jeg over­be­vist om, at sind og krop ha­en­ger me­re sam­men, end vi har va­e­ret be­vid­ste om, og når du har det godt men­talt, er din sand­syn­lig­hed for at ha­ve det godt fy­sisk og­så bed­re. Og omvendt i øv­rigt.

Men­ne­sker, som har over­skud og ik­ke er stres­se­de, er ge­ne­relt min­dre til­bø­je­li­ge til at få in­fek­tio­ner og for­hø­jet blod­tryk. Så man kan si­ge, at me­di­ta­tion for­ment­lig yder en slags be­skyt­tel­se mod de syg­dom­me og re­ak­tio­ner, som er koblet til stress.

Jeg har ik­ke hørt, at me­di­ta­tion skal kun­ne vir­ke mod can­cer, men der er la­vet un­der­sø­gel­ser af, om det kan vir­ke på smer­ter­ne og ae­ng­stel­sen hos kra­eft­pa­tien­ter. Jeg hå­ber, det gav dig svar.

ask­chris@bt.dk La­es fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.