On­li­ne-ver­de­nen har kid­nap­pet vo­res hjer­ne

BT - - KLUMMEN -

Det sker, at jeg hol­der fri fra al­le ska­er­me, men jeg skal ta­ge mig sam­men for at gø­re det, for li­ge­som al­le an­dre har jeg vaen­net mig til, at min smartp­ho­ne, mit tv og min com­pu­ter er uund­va­er­li­ge. Jeg er altid ’på’. Når jeg sluk­ker, bli­ver jeg over­ra­sket og ae­r­lig talt og­så lidt ’sca­red’ over, hvor sva­ert det er, og hvor tit jeg gri­ber mig selv i li­ge at vil­le tjek­ke, hvad der sker on­li­ne el­ler på tv. Og det forta­el­ler ved os, at vi i sti­gen­de grad sid­der kli­stret til ska­er­me og sti­mu­le­rer vo­res se­eking-sy­stem, alt imens vi ig­no­re­rer bå­de an­dre men­ne­sker og vo­res eg­ne be­hov som f.eks. fy­sisk ak­ti­vi­tet og en god nats søvn. Jeg har la­est, at en af de hyp­pig­ste ska­der på vo­res smartp­ho­nes er at ta­be den i toilet­tet! Ik­ke en­gang der kan vi und­va­e­re den.

Hvad be­ty­der det for vo­res fy­si­ske triv­sel og for vo­res men­tale, at vi he­le ti­den er ban­ge for at gå glip af no­get og der­for har sva­ert ved at va­e­re 100 pct. op­ma­er­k­som­me på an­dre og at va­e­re til ste­de her og nu? Hvad be­ty­der det for vo­res børn, at man­ge ud­vik­ler en ad­fa­erd, som min­der om ADHD, for­di de ik­ke kan kon­cen­tre­re sig i sko­len, men hel­le­re vil tjek­ke Fa­ce­book og Snap­chat? Og hvad be­ty­der det for vo­res fa­mi­li­e­liv, at vi sid­der med hver vo­res ska­erm og hver vo­res so­ci­a­le on­li­ne-ven­ne­kreds i ste­det for at fo­re­ta­ge os no­get fa­el­les?

Kan vi over­ho­ve­det fin­de ud af at va­e­re sam­men uden at bli­ve di­stra­he­ret af al­le mu­lig­he­der­ne på vo­res ska­er­me? Kan vi fin­de ud af at va­e­re ale­ne uden?

Jeg ta­ler ik­ke for at smi­de ska­er­me­ne ud. Jeg el­sker min smartp­ho­ne, in­ter­net­tet og de man­ge frem­skridt og mu­lig­he­der, den di­gi­ta­le ud­vik­ling har be­ty­det. Men det er vig­tigt, at vi ge­nero­brer kon­trol­len med vo­res hjer­nes evi­ge trang til at sø­ge nyt. Og det kra­e­ver, at vi la­eg­ger nog­le be­gra­ens­nin­ger på os selv, for langt de fa­er­re­ste kan rent fak­tisk sty­re det.

Der­for er min juleud­for­dring til jer: Kan I kla­re jer gen­nem en jul el­ler ba­re ét døgn i fa­mi­li­en uden at ha­ve en ska­erm ta­endt? Og hvis det vi­ser sig, at sva­ret er nej – hvad vil I så gø­re ved det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.