All I want for Christ­mas ...

Vi har spurgt tre for­fat­te­re, hvil­ke bø­ger de selv øn­sker sig i ju­le­ga­ve

BT - - BOG-FIX - Af Dit­te Maltha Mail­und

di­ma@ber­ling­s­ke.dk »Jeg øn­sker mig ro­ma­nen ’Hver mor­gen kry­ber jeg op af ha­vet’ af Frøy­dis Sol­lid Si­mon­sen. En me­get ori­gi­nal lil­le bog. Det er en skrø­be­lig forta­el­ling om hjer­tesorg, der blan­des med na­tur­vi­den­ska­be­li­ge be­tragt­nin­ger og hu­mor. Ale­ne tit­len er vi­dun­der­lig. Jeg mød­te Frøy­dis i for­å­ret, da vi beg­ge var in­vi­te­ret til Bu­da­pe­st Lit­te­ra­tur­festi­val – på det tids­punkt som de­butan­ter. Jeg tror, hun er én, som vi kom­mer til at hø­re me­get me­re til. Hun er helt sin egen. Jeg vil og­så ger­ne ha­ve ’Nora Web­s­ter’ af den ir­ske for­fat­ter Colm Tói­bín. Ro­ma­nen hand­ler om en kvin­de, som skal fin­de ud af at ta­ck­le li­vet, ef­ter hun bli­ver en­ke med fi­re børn. Den skul­le va­e­re uen­de­ligt smukt for­talt og me­get hjer­te­gri­ben­de, et fint og ømt po­rtra­et. Tói­bín fik jeg lyst til at la­e­se ef­ter at ha­ve hørt et in­ter­view med ham og Ri­chard Ford på Lou­i­si­a­na. To kaemper, der ud­strå­ler så me­gen var­me og men­ne­ske­lig­hed og hu­mor og lit­te­ra­er ekvi­li­bris­me, at man får lyst til at la­e­se dem med det sam­me.« »Klaus Hø­eck har skre­vet en digtsam­ling, der hed­der ’Le­ga­cy’. Han er en af vo­res største dig­te­re her­hjem­me, hvis du spør­ger mig. ’Le­ga­cy’ er sa­ed­van­lig­vis en sag på 600 sider el­ler no­get i den dur. Den hand­ler om den kon­kre­te, na­e­re vir­ke­lig­hed, og den er fuld af hu­mor og sel­viro­ni. Sam­ti­dig er den høj­ti­de­lig, højstemt og dybsin­dig. Jeg er me­get glad for hans po­esi, og jeg har fulgt ham i 30 år.

Jeg er og­så me­get glad for den skot­ske kri­mi­for­fat­ter Ian Rankin. Han er nå­et til bind 20 i sin sa­ga om kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Jo­hn Re­bus. Det ny­e­ste bind hed­der ’Vil­de køte­re’. Selv når Rankin er mid­del­må­dig, er han sta­dig et par ni­veau­er over al­le an­dre. Han skri­ver bla­en­den­de, stramt, med ner­ve og hu­mor. Rankin vil jeg altid ger­ne la­e­se. Jeg er me­get in­spi­re­ret af ham, og det bør al­le an­dre kri­mi­for­fat­te­re med am­bi­tio­ner og­så va­e­re.

Jeg sy­nes, at Car­sten Jen­sen er en af vo­res største pros­a­for­fat­te­re. Det vi­ste han med ’Vi, de druk­ne­de’. Car­sten Jen­sens nye ro­man ’Den før­ste sten’ vil jeg der­for ger­ne gi­ve til min ko­ne, som og­så er glad for ham som for­fat­ter. Jeg vil nok og­så selv la­e­se den bag­ef­ter. Jeg er me­get spa­endt på den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.