’Jeg el­sker te­ch­no og højt­la­es­ning’

Es­ben Dal­gaard spil­ler fa­mi­lie­far i årets TV2 ju­le­ka­len­der ’Ju­leøn­sket’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har la­est? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du

ho­eg@bt.dk Foto TV2 Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i ha­en­der­ne af be­gej­string? »Jeg klap­pe­de fak­tisk helt spon­tant i ha­en­der­ne, da jeg hør­te, at Mi­cha­el Laud­rup var ble­vet til­budt Mor­ten Ol­sens job som land­stra­e­ner. Jeg blev skuf­fet, da jeg hør­te, at Laud­rup vil­le si­ge nej. Jeg tror nem­lig, at han vil va­e­re den helt rig­ti­ge mand til job­bet.« Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? »Det sker, når jeg fal­der over In­ger Støj­berg og en ind­van­drer­de­bat. Det er fru­stre­ren­de at hø­re på. Blå blok gør mig sur og ked af det.« »Det var en gen­la­es­ning af Paul Austers fan­ta­sti­ske ro­man’Moon pa­la­ce’. Jeg kan godt li­de al­le de per­son­li­ge be­skri­vel­ser og he­le hans uni­vers. Det er en ek­strem rej­se. Jeg har la­est al­le Paul Austers bø­ger. Han er en fan­ta­stisk for­fat­ter.« Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Vi la­e­ser højt for bør­ne­ne hver dag op til jul. Og det er Ole Lund Kir­ke­gaards ’Mig og bedste­far – og så Nis­se Pok’. Den fik jeg og­så selv la­est højt. Så det er

We­e­kend - 05.12.2015 en slags tra­di­tion. Jeg el­sker den fi­nur­li­ge forta­el­ling om nis­ser. Det hand­ler om fa­mi­lie­hyg­ge og tryg­hed. « »Li­ge si­den jeg var helt ung, har jeg lyt­tet til Lars H.U.G.s mu­sik Og jeg er og­så helt vild med hans ny­e­ste ’10 se­kun­ders stil­hed’. Det er en fan­ta­stisk ski­ve.« »Det vil må­ske over­ra­ske nog­le. Men jeg er en rig­tig te­ch­no-fre­ak. DJ Tië­sto er én af mi­ne helt sto­re fa­vo­rit­ter. Når jeg lyt­ter, bli­ver jeg hen­sat i en slags tran­ce. Jeg tror, at det er det repe­ta­ti­ve ele­ment. Det har så­dan en zen-ag­tig ef­fekt på mig.« »Vi har en tra­di­tion i fa­mi­li­en. Når der kom­mer en ny James Bond-film, går vi først i bi­o­gra­fen, og bag­ef­ter spi­ser vi pan­de­ka­ger. Pan­de­ka­ger­ne var go­de. Men jeg må in­drøm­me, at jeg var lidt skuf­fet over den nye 007, ’Spectre’. Den kan ik­ke rig­tig fin­de sin hyl­de. Fil­men vil bå­de va­e­re action og so­ci­al­re­a­lis­me. Og så en­der den med at sa­et­te sig mel­lem to sto­le. Da­ni­el Craig er god. Men min fa­vo­rit er Se­an Con­ne­ry.« »Det er uden tvivl ’The Fo­un­tain’ af in­struk­tø­ren Dar­ren Aro­nof­sky. Det er en flot, men og­så over­set film med bl.a. Hugh Ja­ck­man og Ra­chel Wei­sz. Jeg er og­så vild med gangster­fil­men ’He­at’. Som fil­mel­sker og sku­e­spil­ler kan man ik­ke gø­re an­det end at se op til folk som Al Pa­ci­no og Ro­bert De Niro.« »Den er sva­er. Det er la­en­ge si­den. Jeg tror fak­tisk, at det var The Cu­re i 2008.« »Det var fak­tisk og­så The Cu­re i Forum i 2008. Li­ge­som Lars H.U.G. er det mu­sik, jeg har lyt­tet til si­den gym­na­sie­ti­den. Og selv­om jeg ik­ke ken­der så man­ge af de helt nye san­ge, var det en fan­ta­stisk op­le­vel­se - som en tids­rej­se.« »Jeg ser altid ’De­po­tja­e­ger­ne’ - ’Sto­ra­ge Wars’ hed­der de vist på ame­ri­kansk. Det er sim­pelt­hen så dumt, at man ba­re kan slå hjer­nen fra. « »Jeg ser al­drig bri­ti­ske kri­mi­se­ri­er som Bar­na­by. Ka­mer­a­fø­rin­gen er sim­pelt­hen så flad. Og jeg ke­der mig bravt. Så vil jeg hel­le­re se en god film.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.