Ef­ter­la­der ba­by på et halvt år

BT - - NYHEDER -

EF­TER­LOD BA­BY

I et in­ter­view med den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion NBC News forta­el­ler Far­han Khan, der er gift med den 27-åri­ge ger­nings­mand Sy­ed Fa­rooks sø­ster, at han er bå­de ’vred’ og ’knust’ over ae­g­te­par­rets hand­lin­ger, der ef­ter­lod de­res lil­le pi­ge til en usik­ker frem­tid.

»I ef­ter­lod je­res seks måneder gam­le dat­ter i det­te liv,« forta­el­ler svo­ge­ren fru­stre­ret til NBC News.

»Nog­le men­ne­sker kan ik­ke få børn. Je­res dat­ter var en ga­ve fra gud. Men i ef­ter­lod hen­de. Hvad var det, I vil­le op­nå?,« si­ger Far­han Khan til tv-sta­tio­nen. Vil ger­ne adop­te­re Svo­ge­rens ad­vo­ka­ter er al­le­re­de gå­et i gang med det ar­bej­de, som i sid­ste en­de skal sør­ge for, at Far­han Khan kan få lov til at adop­te­re det dra­eb­te ae­g­te­pars dat­ter.

Sy­ed Fa­rook og hans ko­ne Tas­h­fe­en Ma­lik storme­de onsdag det so­ci­al­cen­ter for han­di­cap­pe­de i San Ber­nar­di­no i Los An­ge­les, hvor Fa­rook selv ar­bej­de­de, og hvor der blev holdt en ju­le­fest for de an­sat­te.

Par­ret var un­der an­gre­bet iført ma­sker, og be­va­eb­net med au­to­mat­vå­ben skød de løs på fe­stens del­ta­ge­re i fle­re mi­nut­ter. 21 men­ne­sker blev sår­et, mens 14 blev dra­ebt. Ef­ter­føl­gen­de blev par­ret selv skudt og dra­ebt af ame­ri­kansk po­li­ti.

Bå­de ter­r­o­ris­me og ar­bejds­re­la­te­re­de pro­ble­mer er ble­vet na­evnt som mu­li­ge mo­ti­ver for sky­de­ri­et. Sy­ed Fa­rooks far forta­el­ler til ame­ri­kan­ske Daily News, at hans søn var ’en tro­en­de mus­lim’, som of­te holdt sig for sig selv.

Men iføl­ge Far­han Khan er mo­ti­vet ik­ke re­li­gi­øst.

»Hans hand­ling hav­de in­tet med re­li­gion at gø­re. Jeg er selv mus­lim. Jeg er et godt men­ne­ske. Og der fin­des en mas­se mus­li­mer, som er go­de men­ne­sker. Han var et dår­ligt men­ne­ske, og det var hans per­son­li­ge hand­ling,« forta­el­ler Far­han Khan til ame­ri­kan­ske NBC News. For­står det ik­ke Svo­ge­ren forta­el­ler, at han sta­dig­va­ek har sva­ert ved at for­stå, hvor­dan det for­fa­er­de­li­ge sky­de­ri kun­ne fin­de sted, og at han ser frem til, at po­li­ti­et får kend­skab til det egent­li­ge mo­tiv.

»Blev han hjer­ne­va­sket? Slog det klik for ham? Hav­de han et ska­en­de­ri på ar­bej­det? Jeg ven­ter ba­re på svar om, hvad der virkelig ske­te,« si­ger Far­han Khan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.