LER FOR ASYLBOOM

BT - - NYHEDER -

10 DA­GE I AL­LE­RØD 25-åri­ge Ake­ed Omar og 24-åri­ge Dig­la Da­da er dem, det he­le hand­ler om. De er kur­de­re og flyg­tet fra Alep­po i Sy­ri­en og nu bo­sid­den­de i Al­le­rød i ny­byg­ge­de pavil­lo­ner ta­et på sta­tio­nen. De har bo­et i Al­le­rød i ti da­ge, da BT er på be­søg.

»Der er ble­vet ta­get godt imod os, og vi er me­get tak­nem­me­li­ge for at ha­ve få­et vo­res egen bo­lig,« forta­el­ler Dig­la Da­da.

Kom­mu­ni­ka­tio­nen fo­re­går via Goog­le Trans­la­te, da in­gen af dem kan ta­le en­gelsk.

De pavil­lo­ner, som par­ret bor i, er en af for­kla­rin­ger­ne på, hvor­for det er dyrt for Al­le­rød Kom­mu­ne at mod­ta­ge flygt­nin­ge. Ba­rak­ker­ne har ko­stet kom­mu­nen na­e­sten ni mil­li­o­ner kro­ner at op­fø­re. Og sam­let set kom­mer kom­mu­nen til at ha­en­ge på en reg­ning på 41,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2015 og 2016 på grund af de man­ge flygt­nin­ge, kom­mu­nen skal mod­ta­ge.

Til gen­ga­eld hja­el­per kom­mu­nen men­ne­sker som Ake­ed Omar og Dig­la Da­da. På de­res fa­erd til Dan­mark har de rejst op igen­nem Eu­ro­pa, ind­til de kom til Dan­mark og meld­te de­res an­komst til Sand­holm­lej­ren.

Par­ret har va­e­ret to måneder i Dan­mark og er rejst he­le vej­en op igen­nem Eu­ro­pa for at nå Sand­holm-lej­ren. Drøm­men er at la­e­re dansk, få et ar­bej­de og få egen lej­lig­hed el­ler hus. Dig­la Da­da er nem­lig gravid.

»Dan­mark er et fan­ta­stisk land. Men man skal li­ge vaen­ne sig til kul­den,« si­ger Ake­ed Omar.

Pris: 2.367.000 kr.

Kom­mu­nen vur­de­rer, at der lø­ben­de skal va­e­re i gen­nem­snit 100 flygt­nin­ge i mid­ler­ti­di­ge bo­li­ger. Og der er to ind­kvar­te­rings­for­mer til to pri­ser: I ned­lag­te sko­ler og an­dre kom­mu­na­le byg­nin­ger (fra­truk­ket den hus­le­je flygt­nin­ge­ne be­ta­ler).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.