K vil for­hand­le EU med nej-par­ti­er­ne

BT - - NYHEDER -

EU-AF­TA­LE Mens re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre blankt af­vi­ser at gen­for­hand­le den eu­ro­pa­po­li­ti­ske af­ta­le fra 2008, der ud­stik­ker kur­sen for Danmarks for­hold til EU, så me­ner man i De Kon­ser­va­ti­ve, at der kan va­e­re grund til at få de EU-skep­ti­ske par­ti­er med i en ny af­ta­le. Re­sul­ta­tet af tors­da­gens fol­ke­af­stem­ning, hvor et fler­tal af va­el­ger­ne vil­le be­va­re det dan­ske rets­for­be­hold i EU, gi­ver grund­lag for en po­li­tisk snak om Danmarks sam­le­de EU-kurs, ly­der det fra De Kon­ser­va­ti­ves EU-ord­fø­rer Ras­mus Jar­lov.

»For­hol­det til EU bli­ver selv­føl­ge­lig pra­e­get af den af­stem­ning, som vi har haft, og på den bag­grund gi­ver det selv­føl­ge­lig me­ning at for­sø­ge at dan­ne et bre­de­re fler­tal,« si­ger Ras­mus Jar­lov, som an­be­fa­le­de va­el­ger­ne at stem­me ja.

»Jeg sy­nes be­stemt, at nej-par­ti­er­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se. Så kom­mer det selv­føl­ge­lig an på, om man kan nå hin­an­den og dan­ne et fler­tal, si­ger han.

Fol­ke­tin­gets eu­ro­pa­po­li­ti­ske af­ta­le er fun­da­men­tet for den dan­ske EU-po­li­tik. De se­ne­ste er fra 2008 og 2014 og uden del­ta­gel­se af nej-par­ti­er­ne Dansk Fol­ke­par­ti og En­heds­li­sten.

Tors­dag stem­te 53,1 pro­cent af de dan­ske va­el­ge­re nej til at om­dan­ne det dan­ske EU-rets­for­be­hold til en til­valgs­ord­ning.

De par­ti­er, der an­be­fa­le­de et nej Jeg sy­nes be­stemt, at nej­par­ti­er­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se ved fol­ke­af­stem­nin­gen, kra­e­ver på den bag­grund, at he­le den dan­ske eu­ro­pa­po­li­tik bli­ver for­mu­le­ret på ny. Ven­stre af­vi­ser Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) har ef­ter det dan­ske nej ind­kaldt de po­li­ti­ske par­ti­er til drøf­tel­ser man­dag.

Nej-par­ti­er­ne vil ik­ke nø­jes med en be­gra­en­set løs­ning af spørgs­må­let om Danmarks frem­ti­di­ge del­ta­gel­se i Eu­ro­pol, når de man­dag mø­der op til for­hand­lin­ger hos stats­mi­ni­ste­ren, skri­ver Jyl­landsPo­sten og Po­li­ti­ken.

»Lars Løk­ke Ras­mus­sens eu­ro­pa­po­li­ti­ske af­ta­le er ha­eldt ned af bra­et­tet og smidt i skral­des­pan­den. Vi vil ha­ve drøf­tel­ser om en ny kurs,« si­ger En­heds­li­stens retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per til Jyl­landsPo­sten.

Men kra­vet om gen­for­hand­ling af­vi­ses af uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V), for­di af­ta­len er for­ligs­bun­det, si­ger han i Po­li­ti­ken. Se­ne­st blev der ind­gå­et en bred po­li­tisk af­ta­le i 2014 mel­lem den da­va­e­ren­de re­ge­ring (So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le), Ven­stre, SF og De Kon­ser­va­ti­ve om Danmarks del­ta­gel­se i Eu­ro­pol.

Re­ge­rin­gen fast­la­eg­ger Danmarks eu­ro­pa­po­li­tik, men en bre­de­re kreds af par­ti­er er eni­ge om de over­ord­ne­de linjer. Fol­ke­tin­gets eu­ro­pa­po­li­ti­ske af­ta­le er så­le­des fun­da­men­tet for den dan­ske EU-po­li­tik på la­en­ge­re sigt. Hvis den eu­ro­pa­po­li­ti­ske af­ta­le skal aen­dres, kra­e­ver det enig­hed blandt af­ta­lens par­ter. De se­ne­ste af­ta­ler om for­hol­det til EU blev ind­gå­et i 2008 og 2014. I 2008 ind­gik Ven­stre, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Det Ra­di­ka­le Ven­stre og Ny Al­li­an­ce en af­ta­le, der fast­lag­de, hvor­dan Dan­mark skal sø­ge at på­vir­ke EU-sam­ar­bej­det. Tit­len på af­ta­len fra 2008 er ’Dansk eu­ro­pa­po­li­tik i en glo­ba­li­se­ret ver­den’. Den hand­ler pri­ma­ert om Fol­ke­tin­gets til­slut­ning til Lis­sa­bon-trak­ta­ten, samt hvor­dan de nye ram­mer om EU­sam­ar­bej­det bedst kan ud­nyt­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.