Vin­den ko­ste­de ju­le­trae li­vet

BT - - NYHEDER -

HEL­GA Re­ster­ne af stormen Hel­ga fik i går kon­se­kven­ser - ik­ke mindst på Fre­de­riks­berg, hvor den kraf­ti­ge vind blev for me­get for et ju­le­trae ved Fre­de­riks­berg Rå­d­hus. Tra­e­et bla­e­ste om­kuld og lag­de sig i før­ste om­gang sig ud mod Al­lé­ga­de, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti på Twit­ter.

In­gen men­ne­sker er kom­met no­get til, ly­der det fra vagt­che­fen. Ef­ter uhel­det er tra­e­et ble­vet skå­ret op og er fjer­net fra for­tov og cy­kel­sti. Og­så tid­li­ge­re har ju­le­tra­e­et va­e­ret ne­de på grund af vej­ret. I for­bin­del­se med stormen Gorm be­slut­te­de kom­mu­nen selv at la­eg­ge tra­e­et ned.

I øv­rigt fik Hel­gas kraf­ti­ge ef­ter­døn­nin­ger be­tyd­ning for tra­fik­ken fle­re ste­der i lan­det lør­dag.

Myn­dig­he­der fra­rå­de­de, at vind­føl­som­me kø­re­tø­jer tril­ler ud på Lil­le­ba­elts­bro­en og på Øre­sunds­bro­en.

Og på hav­ne­ne langs den jy­ske ve­st­kyst er der og­så i dag ud­sigt til for­hø­jet vand­stand, ly­der det i en vars­ling fra DMI.

Den hår­de vind fra syd­vest fort­sa­et­ter i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.