Faengslet for fyr­va­er­ke­ri i con­tai­ner

BT - - NYHEDER -

Fun­det af ke­mi­ka­li­er og an­dre ting i en con­tai­ner på Ama­ger fø­rer til, at en ankla­ger i går kra­e­ve­de en mand va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Mi­stan­ken er, at den cir­ka 35-åri­ge mand hav­de pla­ner om at frem­stil­le ulov­ligt fyr­va­er­ke­ri i stort om­fang.

»an er ble­vet faengslet, si­ger den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der i Kø­ben­havns Po­li­ti Mor­ten Smit­hi går.

Op­da­gel­sen blev gjort fre­dag på Raf­fi­na­de­ri­vej, hvor der står man­ge con­tai­ne­re.

- I en af dem har vi fun­det al­le de in­gre­di­en­ser, der skal til for at la­ve ulov­ligt fyr­va­er­ke­ri, sag­de en an­den ef­ter­forsk­nings­le­der, Gun­nar Nøra­ger, fre­dag til Ritzau. - Vi har og­så fun­det nog­le ke­mi­ka­li­er, som vi skal ha­ve ana­ly­se­ret. - Jeg tror ba­re, at det var et spørgs­mål om tid, før det var klar, sag­de han.

Umid­del­bart er det lør­dag ik­ke mu­ligt at få na­er­me­re op­lys­nin­ger om, hvad den nu fa­engs­le­de mand har for­kla­ret.

Sig­tel­sen er rejst ef­ter en be­stem­mel­se i straf­fe­loven, som dre­jer sig om vå­ben og eks­plo­siv­stof­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.