So­ci­al­rå­d­gi­ve­re: Børn af flygt­nin­ge skub­bes ud

BT - - NYHEDER -

IN­TE­GRA­TIONSY­DEL­SE Hvis børn skal in­te­gre­res, kra­e­ver det, at de kan va­e­re med i fa­el­les­ska­bet med de an­dre børn. Men det kan va­e­re sva­ert, hvis fora­el­dre­ne er øko­no­misk pres­se­de. Det me­ner Ma­j­brit Ber­lau, for­mand i Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning. Der­for fin­der hun det dybt be­kym­ren­de, at 11.900 børn i 2016 vil kom­me til at le­ve i fa­mi­li­er på in­te­gra­tionsy­del­se.

»Det er ska­de­ligt, når bør­ne­ne ik­ke kan in­te­gre­re sig i det so­ci­a­le liv, de bli­ver pla­ce­ret i. Hvis de ik­ke har råd til at va­e­re med til bør­ne­fød­sels­da­ge el­ler med i fod­bold­klub­ben, kan de bli­ve iso­le­re­de fra fa­el­les­ska­bet,« si­ger Ma­j­brit Ber­lau.

Det er In­te­gra­tions-, Ud­la­en­din­geog Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et, der har reg­net sig frem til tal­let 11.900. Og iføl­ge mi­ni­ste­ri­et vil det tal sti­ge til 22.000 børn i 2017.

Iføl­ge AE-rå­det vil man­ge af dis­se børn hav­ne un­der fat­tig­doms­gra­en­sen.

Iføl­ge Ma­j­brit Ber­lau be­ty­der bør­ne­fat­tig­dom­men ik­ke ba­re, at de ny­til­kom­ne børn får det sva­ert i so­ci­a­le sam­men­ha­en­ge i sko­len. Hun fryg­ter, at de so­ci­a­le pro­ble­mer, kan få kon­se­kven­ser langt ind i de­res vok­sen­liv. Ko­ster på lang sigt »De får ik­ke fod­fa­e­ste i Dan­mark, når der ik­ke er råd til at bli­ve en del af det so­ci­a­le fa­el­les­skab, og det ska­ber mi­striv­sel og grund­lag for mob­ning.

Vi ved af er­fa­ring, at de børn, der kom­mer fra lavind­komst­fa­mi­li­er, ge­ne­relt får dår­li­ge­re ud­dan­nel­ser. Det at le­ve fat­tigt og vok­se op fat­tigt er dår­ligt for ud­dan­nel­ses­ni­veau­et.«

Spør­ger man Ma­j­brit Ber­lau, er børn på in­te­gra­tionsy­del­ser og­så ek­stra ud­for­dret. De er nem­lig ik­ke kun fat­ti­ge, de skal og­så ka­em­pe med de pro­ble­mer, der er for­bun­det med at kom­me til et nyt land.

»Det er vig­tigt at hu­ske, at vi har at gø­re med børn, der i for­vej­en står for­an en stor op­ga­ve, for­di de skal la­e­re et nyt sprog, et nyt sko­le­sy­stem og et nyt land at ken­de.

Vi har al­le et sam­funds­ansvar for at få de her børn til at fø­le sig hjem­me, for man­ge af dem skal va­e­re her i rig­tig man­ge år. Bør­ne­ne skal ik­ke skil­le sig me­re ud, end de gør i for­vej­en,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.