Kli­ma­et er langt bed­re end i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

COP21 Ud­sig­ter­ne for en bin­den­de af­ta­le ved den igang­va­e­ren­de kli­ma­kon­fe­ren­ce i Pa­ris, COP21, er loven­de. Så­dan ly­der det fra fle­re sider, ef­ter den før­ste uge er over­stå­et, og et før­ste ud­kast til en af­ta­le er klar til de vi­de­re for­hand­lin­ger.

Der­med teg­ner der sig en helt an­den op­ti­mis­me end ved COP15 i 2009 i Kø­ben­havn, hvor må­let om en bin­den­de af­ta­le ik­ke blev nå­et.

»På det her tids­punkt i Kø­ben­havn stod vi med 300 si­ders tekst og en gen­nem­tra­en­gen­de for­nem­mel­se af fortviv­lel­se,« si­ger kli­ma­eks­pert i mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Gre­en­pea­ce Mar­tin Kai­ser til det fran­ske nyheds­bu­reau AFP.

»Her i Pa­ris er vi ne­de på 21 sider, og at­mos­fa­e­ren er fort­sat kon­struk­tiv,« til­fø­jer han.

Da mø­det mel­lem de 195 del­ta­gen­de na­tio­ner be­gynd­te i man­dags, var for­hand­lings­tek­sten på 55 sider og in­de­holdt over 1.000 kan­te­de pa­ren­te­ser, som bru­ges i for­hand­lings­do­ku­men­ter til at mar­ke­re de til­ba­ge­va­e­ren­de strids­punk­ter. I mor­gen duk­ker mi­ni­stre­ne op Stats- og re­ge­rings­che­fer­ne skød mø­det i gang, og si­den har der va­e­ret for­hand­let på em­beds­mand­s­plan. Man­dag bli­ver der skru­et op for in­ten­si­te­ten, når lan­de­nes mil­jø- og kli­ma­mi­ni­stre kom­mer til Pa­ris. Fra Dan­mark del­ta­ger kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt (V).

Gre­en­pea­ce-man­den un­der­stre­ger, at der sta­dig er ue­nig­he­der, og at en af­ta­le på in­gen må­de er ga­ran­te­ret. Men op­ti­mis­men går igen fle­re an­dre ste­der på kon­fe­ren­cen.

»Jeg er op­ti­mi­stisk,« er­kla­e­rer Ro­bert Stavins, som le­der det ame­ri­kan­ske Har­vard-uni­ver­si­tets mil­jøø­ko­no­mi­ske ud­dan­nel­se, over for nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

»Det er va­e­sens­for­skel­ligt fra Kø­ben­havn,« til­fø­jer han. Dansk skan­da­le gen­ta­ges ik­ke Blandt de fort­sat­te ue­nig­he­der er bl.a. et mål for den mak­si­ma­le tem­pe­ra­turstig­ning. Lan­de­ne er hel­ler ik­ke eni­ge om, hvor­når der skal gø­res sta­tus over de en­kel­te lan­des for­plig­tel­ser, og om de skal for­sø­ges ska­er­pet el­ler blot eva­lu­e­res.

Ved COP15 i Kø­ben­havn vak­te det vold­som util­freds­hed, at der fra kon­fe­ren­cens be­gyn­del­se cir­ku­le­re­de et do­ku­ment, som og­så hav­ne­de i me­di­er­ne.

Do­ku­men­tet blev kaldt ’den dan­ske tekst’ og blev op­fat­tet som et af­taleud­kast, la­vet in­den kon­fe­ren­cen af blandt an­dre Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en og USA. Over for Reu­ters kal­der FNs kli­ma­chef Chri­sti­a­na Fi­gu­e­res det ’fuld­sta­en­dig ude­luk­ket’, at det kan gen­ta­ge sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.