SLIP KA­TA­STRO

BT - - NYHEDER -

En depression di­ag­no­sti­ce­res ef­ter WHOs di­ag­no­se­sy­stem:

A: Ker­ne­symp­to­mer

B: Føl­ge­symp­to­mer

Let depression:

Mo­de­rat depression:

Sva­er depression:

PO­ST­TRAU­MA­TISK-STRESS Har du en li­ge lov­lig liv­lig fan­ta­si? Fo­re­stil­ler du dig altid, hvor galt alt kan gå? Så er du i stør­re risiko end an­dre for at ud­vik­le en depression. Et nyt stu­die har fulgt 218 dan­ske sol­da­ter før, un­der og ef­ter, at de i 2009 var ud­sendt til Af­g­ha­ni­stan. Stu­di­et af­slø­rer, at de sol­da­ter, der hav­de man­ge symp­to­mer på po­st­trau­ma­tisk-stress (PTSD), ef­ter de kom hjem, var i risiko for at bli­ve sy­ge, al­le­re­de in­den de for­lod dansk jord.

»Sol­da­ter, der in­den ud­sen­del­sen hav­de til­bø­je­lig­he­der til li­v­ag­ti­ge og skra­em­men­de fo­re­stil­lin­ger om frem­ti­den, var me­re ud­sat­te for at ud­vik­le PTSD-symp­to­mer bag­ef­ter,« si­ger pro­fes­sor Dort­he Ber­nt­sen fra Psy­ko­lo­gisk In­sti­tut på Aar­hus Uni­ver­si­tet, der står bag un­der­sø­gel­sen.

Kort sagt – de sol­da­ter, der kom hjem med PTSD-symp­to­mer som

SØN­DAG 6. DE­CEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.