Sort­syn år­sag til depression

BT - - NYHEDER -

barn­dom­strau­mer og tro­en på, at man selv kan sty­re dis­se grublerier.

Pia Cal­le­sen, der ar­bej­der med me­takog­ni­tiv te­ra­pi, har sat sig for at un­der­sø­ge sam­men­ha­en­gen na­er­me­re og er ved at la­eg­ge sid­ste hånd på et forsk­nings­pro­jekt, hvor 153 de­pri­me­re­de dan­ske­re har få­et en­ten tra­di­tio­nel kog­ni­tiv te­ra­pi el­ler så­kaldt me­ta-kog­ni­tiv te­ra­pi.

Den sid­ste er en ny psy­ko­lo­gisk be­hand­lings­me­to­de ba­se­ret på te­o­ri­en om, at år­sa­ger­ne til psy­ki­ske li­del­ser skal fin­des i kon­stan­te be­kym­rin­ger, spe­ku­la­tio­ner og fo­kus på trus­ler, som gi­ver bag­slag og for­va­er­rer symp­to­mer­ne.

Del­ta­ger­ne, der får kog­ni­tiv te­ra­pi, la­e­rer at ta­en­ke min­dre ne­ga­tivt, hvor­i­mod del­ta­ger­ne i me­takog­ni­tiv te­ra­pi la­e­rer tek­nik­ker til at ta­en­ke min­dre.

Uan­set de­pres­sio­nens sva­er­heds­grad ser det ud til, at der sker mar­kan­te for­bed­rin­ger ef­ter fem til ot­te ses­sio­ner. Pia Cal­le­sen reg­ner med at kun­ne of­fent­lig­gø­re de en­de­li­ge re­sul­ta­ter af sin un­der­sø­gel­se i maj må­ned. Ad­fa­erds­a­en­dren­de te­ra­pi Fra sol­da­ter­for­sø­get ved Dort­he Ber­nt­sen, at det kan hja­el­pe at til­by­de ad­fa­erds­a­en­dren­de te­ra­pi til pa­tien­ter, der fryg­ter det va­er­ste.

»Man kan aen­dre si­ne ne­ga­ti­ve tan­ker med mind­ful­l­nes-te­ra­pi, hvor man øver sig i at va­e­re til ste­de her og nu i ste­det for at for­svin­de ind i fo­re­stil­lin­ger om for­ti­den el­ler frem­ti­den,« si­ger hun.

Des­u­den an­be­fa­ler Dort­he Ber­nt­sen, at man får sat si­ne be­kym­rin­ger ind i en re­a­li­stisk sam­men­ha­eng.

Ter­ror og flystyrt er ek­semp­ler på op­le­vel­ser, som man­ge be­kym­rer sig om, men som de fa­er­re­ste rent fak­tisk bli­ver ud­sat for.

»Har man li­v­ag­ti­ge fo­re­stil­lin­ger om ne­ga­ti­ve ting, skal man stop­pe op og spør­ge sig selv, hvor sand­syn­ligt det er at bli­ve ramt af det, man fryg­ter,« si­ger hun.

Hver fem­te dan­sker ram­mes af en depression. Iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen er 150.000 dan­ske­re på en til­fa­el­dig dag ramt – 50.000 af en let­te­re depression, 50.000 af en mo­de­rat, mens 50.000 har en sva­er depression. Har man først haft én depression, er der stor risiko for at bli­ve ramt igen. Isa­er hvis den ik­ke bli­ver be­hand­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.