’Bre­aking Bad’ før­ste gang i hore­hus

BT - - NYHEDER -

Et par un­ge ame­ri­kan­ske fy­re rej­ser rundt i Eu­ro­pa, og da de kom­mer til Am­ster­dam, be­sø­ger de Red-Light Di­stri­ct, hvor en af dem en­de­lig kan mi­ste sin mø­dom.

Det ly­der som plot­tet i en af Hol­lywoods utal­li­ge te­e­na­ge­ko­me­di­er, men for sku­e­spil­le­ren Bry­an Cran­ston er det en virkelig anek­do­te.

Den 59-åri­ge sku­e­spil­ler, der mest er kendt for sin rol­le i ’Bre­aking Bad’, hvor han spil­ler en ke­mila­e­rer, som be­gyn­der at sa­el­ge me­tam­fe­ta­min, for­tal­te for­le­den den min­dre flat­te­ren­de hi­sto­rie, da han be­søg­te tv-pro­gram­met ’In­si­de the Actors Stu­dio’. Be­slut­som da­me »Jeg vil­le ik­ke forta­el­le dem, at jeg var jom­fru, men jeg var ved at gå i pa­nik og for­søg­te at over­ta­le dem til at gå der­hen uden mig. Jeg vil­le drop­pe det, for jeg var alt for nervøs,« for­tal­te Cran­ston til det gri­nen­de pu­bli­kum.

Iføl­ge Cran­ston af­tal­te han med ven­ner­ne, at de skul­le gå ind til de prosti­tu­e­re­de, mens han ven­te­de uden­for i foy­e­ren, men da han stod for sig selv, blev han mødt af en me­get be­stemt ung kvin­de.

Sku­e­spil­le­ren for­søg­te at over­be­vi­se hen­de om, at han ik­ke hav­de lyst, og at han ik­ke hav­de pen­ge nok, men hun tog ik­ke et nej for et nej.

»Hun ta­ger pen­ge­ne, gri­ber min hånd og tra­ek­ker mig ind i et rum. Det var for­fa­er­de­ligt og vi­dun­der­ligt, og i dag har vi va­e­ret gift la­en­ge,« sag­de han for sjov.

Bry­an Cran­ston er i øje­blik­ket ak­tu­el i fil­men ’Trum­bo’ om den ame­ri­kan­ske ma­nuskript­for­fat­ter Dalt­on Trum­bo, der mi­ster alt, for­di han bli­ver stemp­let som kom­mu­nist i 1940er­ne. Fil­men har dansk pre­mi­e­re den 11. fe­bru­ar 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.