Asus Zen­pad S 8.0 – 2.556 kr.

BT - - FORBRUG -

TABLETTEST Nyheds­va­er­di­en er va­ek. I dag skal en tab­let kun­ne op­fyl­de vo­res be­hov i mindst li­ge så høj grad som for ek­sem­pel en ba­er­bar com­pu­ter. Det er ik­ke nok, at den er let, ser fiks ud og star­ter øje­blik­ke­ligt. Si­den 2013 er det glo­ba­le salg af Ap­ples iPads iføl­ge ana­ly­se­virk­som­he­den Un­der­hold­ning i mi­ni­for­mat Høj ska­ermop­løs­ning og god lyd gør den lil­le Asus til en un­der­hold­nings­ma­ski­ne.

Den 8’’ sto­re ska­erm har full HDop­løs­ning, der er DTS sur­ro­und-lyd­de­ko­der, og så er tab­let­ten ret la­ek­ker at skue. Zen­pad S im­po­ne­rer dog isa­er, når du un­der­hol­der dig med spil el­ler film. Selv om ska­er­mens stør­rel­se ik­ke im­po­ne­rer, er ska­er­mens kva­li­te­ter så go­de, at den be­sked­ne plads ik­ke er no­get pro­blem i prak­sis. Bil­le­det står glans­fuldt, og selv tek­ster i film er let­te a la­e­se.

Til dag­lig brug – ap­ps og lig­nen­de – skil­ler Asus’en sig ik­ke ud. Den er kvik, når ap­pli­ka­tio­ner­ne kø­rer, men sjovt nok fø­les den lidt tra­eg, når der skri­ves på det vir­tu­el­le ta­sta­tur. Vi ga­et­ter på, at en softwa­re­op­da­te­ring kan rå­de bod på det­te. For ved alt an­det re­a­ge­rer tab­let­ten ret kvikt.

Zen­pad S er på man­ge må­der en im­po­ne­ren­de tab­let til en rig­tig god pris, og er du i mar­ke­det ef­ter en ma­ski­ne til un­der­hold­ning, uden at hardwa­ren må fyl­de for me­get, skal du kraf­tigt over­ve­je den­ne Asus, som til­med er til at be­ta­le. IDC fal­det med cir­ka en fjer­de­del. Det er et fak­tum, der ta­ler for sig selv.

I sam­me pe­ri­o­de er sal­get af sto­re smartp­ho­nes ste­get gan­ske me­get. Dis­se så­kald­te phab­lets kan i man­ge si­tu­a­tio­ner fun­ge­rer som en ud­ma­er­ket er­stat­ning for tab­lets.

Der­til kom­mer kon­kur­ren­cen fra de me­get tyn­de ba­er­ba­re com­pu­te­re med tou­chska­erm og ’na­e­sten-tab­lets’ som 2 i 1-com­pu­te­re og kon­ver­tib­le com­pu­te­re. Und­gå de al­ler­bil­lig­ste Men tab­let­ten har ik­ke tabt. Langt­fra!

Den sva­rer igen ved blandt an­det at ud­fol­de sig i man­ge stør­rel­ser, kva­li­te­ter og pri­ser. Det vi­ser den­ne stor­test, hvor vi ved at de­le pro­duk­ter­ne Mas­ser af hukom­mel­se Du får he­le 64 GB hukom­mel­se, hvil­ket be­ty­der, at du let kan lag­re de film el­ler bil­le­der, du nap­per med det ud­ma­er­ke­de ind­byg­ge­de ka­me­ra. Va­eg­ten er lav, og tab­let­ten lig­ger ba­re godt i hån­den.

Den be­sked­ne stør­rel­se be­ty­der og­så, at du i prak­sis kan bru­ge tab­let­ten til at fil­me og ta­ge foto med. Det er el­lers en lidt bøv­let af­fa­e­re, når du bru­ger en tab­let med den lidt stør­re 10’’-ska­erm. Det er bå­de uprak­tisk og ser ae­r­ligt talt og­så lidt dumt ud.

Zen­pad S er en tab­let, som du ger­ne ta­ger med på pend­ler­tu­ren, el­ler hvis du skal ud på en la­en­ge­re, ked­som­me­lig fly­ve­tur.

Den kom­pak­te form kom­bi­ne­ret med den go­de ska­erm sik­rer, at du altid har mu­lig­hed for at un­der­hol­de dig selv med en fil el­ler et hur­tigt spil. Den sto­re hukom­mel­se gør det mu­ligt at ha­ve ri­ge­ligt med un­der­hold­ning med.

Så alt i alt er vi ret be­gej­stre­de for Zen­pad S, der står som vin­de­ren i ka­te­go­ri­en op til 3.000 kro­ner. op i to pris­grup­per hja­el­per dig til at fin­de en tab­let, du kan bru­ge som prak­tisk va­er­k­tøj og ik­ke blot som smart tek­no­lo­gi.

De helt bil­li­ge tab­lets skal du hol­de dig fra, men al­le­re­de ved pri­ser mel­lem 2.000 kro­ner og 3.000 kro­ner fin­der man se­ri­ø­se pro­duk­ter. Er ble­vet en sta­erk com­pu­ter I pris­klas­sen mel­lem 3.000 og 5.000 kro­ner bli­ver ska­erm­kva­li­te­ten mar­kant bed­re, og en­he­der­ne kan hånd­te­re selv ud­for­dren­de op­ga­ver som vi­de­ore­di­ge­ring.

For ge­ne­relt er tab­let­ten ble­vet en ret sta­erk com­pu­ter.

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner :

Ydel­se:

Pris:

Sam­let vur­de­ring:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.