Leno­vo Yo­ga Pro 2 – 4.499 kr.

BT - - FORBRUG -

Ka­em­pe­tab­let over­ra­sker Den vir­ker må­ske lidt klod­set og tung i det, men den er te­stens klart bed­ste un­der­hold­nings­tab­let.

Leno­vo-tab­let­ten over­ra­sker. Det før­ste ind­tryk er nem­lig ik­ke så over­be­vi­sen­de. Yo­ga Pro 2 er lidt stor i det – te­stens største – og har en in­te­gre­ret fod, som gør den me­re uhan­dy at ha­ve med på far­ten. Men når du først får sat strøm til tab­let­ten og be­gyn­der at op­le­ve, hvad du kan, ven­der alt sig til gla­e­de og be­gej­string. Til hjem­me­brug er Yo­ga et frem­ra­gen­de valg.

Vi har te­stet tid­li­ge­re va­ri­an­ter af sam­me kon­cept fra Leno­vo, og det er ik­ke ble­vet rin­ge­re med Pro 2. For ska­er­men gi­ver med si­ne 13,3’’ og fi­ne op­løs­ning et flot bil­le­de. La­eg der­til ind­byg­get højt­ta­ler af ri­me­lig stør­rel­se (og end­da fra lyd­spe­ci­a­li­sten JBL), og du har en na­e­sten ge­ni­al vi­deo­af­spil­ler på bor­det. Den er stor nok til, at fle­re per­so­ner kan se med. Her er med an­dre ord tab­let­ten, du og­så kan bru­ge på fe­ri­en el­ler i som­mer­hu­set som et al­ter­na­tiv til en lil­le tv-fladska­erm.

Sy­nes du ik­ke, ska­er­men er stor nok, kom­mer Yo­ga Pro 2 dig til hja­elp med en gan­ske fi­nur­lig fe­a­tu­re. I den ene si­de er der ind­byg­get en mi­ni-pro­jektor, som gør det mu­ligt at bla­e­se et tv- el­ler vi­deo­bil­le­de stort op på en va­eg. Bil­led­kva­li­te­ten er må­ske ik­ke pran­gen­de, men det er alt­så lidt bla­e­ret, og kan sag­tens fun­ge­re, hvis ik­ke bil­le­det skal bla­e­ses alt for me­get op. Rig­tig me­get for pen­ge­ne Det er la­ek­kert med den sto­re ska­erm, men man­ge bru­ge­re vil fø­le, at det er uprak­tisk med så stor en tab­let, isa­er hvis de er vant til me­re ga­engse tab­let­for­ma­ter – for ek­sem­pel fra en iPad. Så det skal med i over­vej­el­ser­ne, før du slår til.

Den sto­re ska­erm har dog og­så en ra­ek­ke for­de­le. Ud over plus­ser­ne ved film er tab­let­ten og­så ve­leg­net, hvis du vil kig­ge fo­tos igen­nem – el­ler re­di­ge­re dem – og du kan sag­tens ar­bej­de med pra­e­sen­ta­tio­ner el­ler sto­re reg­ne­ark. Vi er vil­de med Yo­ga Pro 2 trods de ind­ly­sen­de ulem­per. Alt må­lt og ve­jet får du rig­tig me­get for pen­ge­ne – in­klu­si­ve høj ydel­se – og der­for kå­rer vi den­ne tab­let til priska­te­go­ri­ens bed­ste.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Pris:

Sam­let vur­de­ring:

Få in­spira­tion på BT PLUS

BT PLUS

bt.dk/plus

På fin­der du en lang ra­ek­ke test og gu­i­der om bl.a. for­brug. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.