Samsung Ga­laxy Tab A - 2.000 kr.

BT - - FORBRUG -

fra en ma­er­ke­va­re­pro­du­cent, uden at du vil be­ta­le ’bok­sen’ for den

Ace­ren op­le­ves hur­ti­ge­re end kon­kur­ren­ten fra Dell, selv­om de har sam­me pro­ces­sor.

An­droid-ap­ps åb­ner ge­ne­relt lidt kvik­ke­re, for­di sty­re­sy­ste­met er bed­re til­pas­set den mo­bi­le plat­form.

Når du ’sli­der’ gen­nem si­der­ne, op­da­ger du, at tab­let­ten re­a­ge­rer promp­te på al­le in­put. Til gen­ga­eld er vi ik­ke im­po­ne­re­de over ska­er­men, der står fint skar­pt, men uden den glans og dyb­de som te­stens Dell og isa­er Samsung le­ve­rer.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Pris:

Sam­let vur­de­ring: Me­get for pen­ge­ne Kom­bi­na­tio­nen af lav pris, god ydel­se og brug­ba­re fe­a­tu­res gør den­ne tab­let til bed­ste køb i pris­klas­sen op til 3.000 kro­ner. For i den te­ste­de va­ri­ant er tab­let­tens pris helt ned om­kring de 2.000 kro­ner.

Øn­sker du me­re hukom­mel­se end 16 GB og mo­bilt net­va­erk, kom­mer du til at slip­pe en tu­sind­kro­ne­sed­del me­re. Hukom­mel­sen kan dog for­ø­ges med et ek­stra hukom­mel­ses­kort, li­ge­som du i to år får 100 GB la­ger­plads med i pri­sen.

Til hjem­me­brug med Wi-Fi­for­bin­del­se er Ga­laxy Tab A no­get af et hit. Den sto­re ska­erm har høj lys­styr­ke og kun få re­flek­ser. Så be­ty­der det min­dre, at op­løs­nin­gen ik­ke er full HD.

Vi no­te­rer og­så funk­tio­ner, som at ska­er­mens lys til­pas­ser sig om­gi­vel­ser­ne hur­tigt. Det er en fe­a­tu­re, de fle­ste har, men Sams­ungs An­droid-tab­let gør det godt og til­pas bå­de uden­dørs i sol­lys og i kom­plet mør­ke.

En fe­a­tu­re som Kids Mo­de, hvor far­ver­ne får ek­stra me­get power plus mu­lig­hed for at kun­ne se og be­gra­en­se, hvor la­en­ge bar­net bru­ger ska­er­men, vil man­ge fora­el­dre sa­et­te pris på.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Pris:

Sam­let vur­de­ring:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.