So­ny Z3 Com­pa­ct Wi-fi - 2.599 kr.

BT - - FORBRUG -

Fin som fa­mi­li­ens midt­punkt Over­kom­me­lig pris og ro­bust. So­ny Z3 eg­ner sig som fa­mi­li­ens elek­tro­ni­ske midt­punkt.

Den­ne So­ny er med si­ne 8’’ en yderst kom­pakt sag, men med full HD-op­løs­ning er der al­li­ge­vel mas­ser af ska­erm­plads. Den 270 gram let­te sag kan lig­ge på stu­e­bor­det og fun­ge­re som he­le fa­mi­li­ens ad­gang til in­ter­net, YouTu­be-vi­deo­er el­ler no­get tred­je.

Z3 Com­pa­ct er nem­lig en lil­le sli­der. Den er vand- og støv­ta­et, men dog ik­ke stødsik­ker. Så du skal ik­ke ta­be den. Men skyl den ger­ne un­der vand­ha­nen, hvis den bli­ver fed­tet. Per­fekt for bør­ne­fa­mi­li­er. Du kan end­da dyk­ke med tab­let­ten – i fersk­vand ned til 1,5 me­ter – hvis du ik­ke kan la­de va­e­re. Al­le til­slut­nin­ger er nem­lig da­ek­ket med små da­eks­ler. Det be­ty­der dog og­så, at de ik­ke er så let­til­ga­en­ge­li­ge. Da­eks­ler­ne gi­ver en helt ren og glat kant, der kun bry­des af ta­end/sluk-knap­pen og ho­ved­te­le­fo­nind­gan­gen.

I brug op­le­ves So­ny Z3 som en fint hur­tig tab­let, som du kan bru­ge til un­der­hold­ning og ap­ps. Den åb­ner ik­ke pro­gram­mer­ne så hur­tigt som gen­nem­snit­tet i pris­klas­sen. Til gen­ga­eld kan du gla­e­de dig over et ka­me­ra, der by­der på fin op­løs­ning og bil­led­kva­li­tet.

Den­ne test­del­ta­ger er ik­ke en tab­let, som vin­der pri­ser, og den lig­ner el­ler fø­les ik­ke helt som en tab­let til 2.500 kro­ner. Men er må­let en god hver­dags-en­hed, som al­le i fa­mi­li­en, små og sto­re, skal ha­ve gla­e­de af, kan du godt kig­ge den­ne vej.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Pris:

Sam­let vur­de­ring:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.