Dell Ve­nue 10 Pro – 3.700 kr

BT - - FORBRUG -

Når du skal ha­ve Win­dows For­nuf­tig pris Dells Win­dows 8-tab­let le­ve­rer en bund­so­lid ind­sats trods en for­nuf­tig pris.

Hvis det er vig­tigt for dig, at al­le di­ne en­he­der er på Win­dows-plat­for­men, skal du over­ve­je den­ne tab­let, som med et mat­chen­de ta­sta­tur (ek­stra til cir­ka 1.300 kro­ner) kan bli­ve til en na­e­sten fuld­blods er­stat­ning for en lil­le ba­er­bar pc.

Ve­nue 10 le­ve­rer en bund­so­lid ind­sats. Den er lidt tyk i det, men har en fin, ind­byg­get gum­miram­me i si­de og bund. Den lig­ger godt og so­lidt på skø­det og i hån­den.

Når du åb­ner pro­gram­mer, kan du ma­er­ke, at den ik­ke har den ha­stig­hed, som de al­ler­dy­re­ste tab­lets har. Men det går alt­så ik­ke så lang­somt, at det vir­ker ge­ne­ren­de.

På mi­nus­si­den er en ek­strem lav ka­me­ra­op­løs­ning. Den lig­ger langt, langt un­der det, vi for­ven­ter i dag. Des­u­den er der ik­ke til­stra­ek­ke­lig med power til at hånd­te­re de rig­tig fe­de spil. Det er hel­ler ik­ke me­nin­gen med Ve­nue 10, som ha­el­der til den se­ri­ø­se si­de. Men vil du og­så kun­ne bru­ge tab­let­ten som un­der­hold­nings­cen­tral, vil du ny­de den glans­ful­de ska­erm og en ret im­po­ne­ren­de lyd.

Dell Ve­nue 10 er en prisover­kom­me­lig Win­dows 8.1-tab­let (kan op­gra­de­res til Win­dows 10), og som så­dan er den ret im­po­ne­ren­de. Den er og­så et for­nuf­tigt al­ter­na­tiv til de langt dy­re­re Mi­cro­soft Sur­facecom­pu­te­re.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Pris:

Sam­let vur­de­ring:

SØN­DAG 6. DE­CEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.