Ap­ple iPad Air 2 - 4.799 kr.

BT - - FORBRUG -

Sta­dig med på be­a­tet Selv­om Ap­ples iPad Air 2 ik­ke er ny på mar­ke­det, op­le­ves den kvik. Pri­sen er dog for høj.

Der er gå­et et lil­le år, si­den vi før­ste gang fik stuk­ket den ny­e­ste Air i hån­den. Og ser vi bort fra den helt nye iPad Pro, så er iPad Air 2 sta­dig Ap­ples bud på en stor tab­let. Den fun­ge­rer frem­ra­gen­de og er kvik nok til hef­tig bil­led­be­hand­ling og dit­to vi­deo. Med de ret­te ap­pli­ka­tio­ner kan du va­e­re ek­strem kre­a­tiv med en iPad i hån­den.

Sty­re­sy­ste­met iOS er ker­nen i Ap­ples pro­duk­ter – ha­det af nog­le og el­sket af end­nu fle­re. Men uan­set hvad: det er let at bru­ge, og vi for­står godt, hvor­for man fal­der for den in­nova­ti­ve bru­ger­fla­de, hvor man uden for­kund­ska­ber altid kan fin­de rundt.

IOS-plat­for­mens helt sto­re for­ce er de ek­stremt man­ge ap­ps. In­gen an­den tab­let til­by­der ad­gang til så man­ge go­de ap­ps som iPad. Kva­li­te­ten skyl­des og­så, at Ap­ple fø­rer nø­je kon­trol med al­le ap­pli­ka­tio­ner, som la­eg­ges op i App Sto­re. Må­ske er der fle­re ap­ps til An­droid­tab­lets, men de har ik­ke va­e­ret igen­nem sam­me krakil­ske kva­li­tets- og sik­ker­heds­kon­trol.

iPad Air 2 op­le­ves trods sin al­der som frisk og med en la­ek­ker re­spon­siv ska­erm. Pri­sen er dog sta­dig alt, alt for høj.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Pris:

Sam­let vur­de­ring:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.