So­ny Z4 LTE – 5.099 kr.

BT - - FORBRUG -

Flot ska­erm – men trist fi­nish So­ny Z4 LTE lig­ner be­stemt ik­ke en tab­let med te­stens dy­re­ste pris­sed­del.

Sam­men­holdt med Ap­ples iPad og end­da Sams­ungs Ga­laxy S2 fal­mer den og fø­les ae­r­ligt talt lidt for me­get af pla­stik i hån­den. Den er el­lers godt flad, seks mm, hvil­ket kun un­der­gås af Samsung.

Dår­lig be­gyn­del­se. Men så snart du fy­rer op un­der So­ny, og An­droid 5.0 to­ner frem, op­da­ger du hel­dig­vis, at tab­let­ten bå­de er kvik og har en im­po­ne­ren­de ska­erm. Du får te­stens hø­je­ste ska­ermop­løs­ning. Se film el­ler re­di­ger bil­le­der, og du vil bli­ve im­po­ne­ret over de­tal­je­gra­den.

Sam­ti­dig er tab­let­ten kvik og har et us­a­ed­van­lig godt ka­me­ra, der kan snap­pe bil­le­der med mas­ser af fi­ne de­tal­jer, trods en op­løs­ning på ’kun’ 8,1 me­ga­pixel.

Z4 kan li­ge­som den min­dre Z3 og­så tå­le en tur i fersk­vand og kan skyl­les un­der ha­nen. Men Z4 har et pris­punkt, hvor den nok me­re bli­ver brugt som en se­mi­pro­fes­sio­nel en­hed end som en fa­mi­lie­tab­let.

I prof-sam­men­ha­eng vil du gla­e­des over den ek­stremt la­ve va­egt. Alt i alt en frem­ra­gen­de tab­let, men pri­sen er høj, og kva­li­tet­sind­tryk­ket hal­ter ae­r­ger­ligt nok lidt.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.